คะแนนการประเมินกิจกรรม 5 ส +3 ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2559
ดูข้อมูลประจำปีงบประมาณ
ลำดับ หน่วยงาน คะแนนการประเมินกิจกรรม 5 ส  ปี 2559
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี
ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี เฉลี่ยทุกศูนย์พื้นที่
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(70 %)
คะแนนความพึงพอใจจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(10 %)
คะแนนความสมบูรณ์
ของเล่มรายงาน
(20 %)
รวม คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(70 %)
คะแนนความพึงพอใจจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(10 %)
คะแนนความสมบูรณ์
ของเล่มรายงาน
(20 %)
รวม คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(70 %)
คะแนนความพึงพอใจจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(10 %)
คะแนนความสมบูรณ์
ของเล่มรายงาน
(20 %)
รวม คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(70 %)
คะแนนความพึงพอใจจาก
คณะกรรมการตรวจ 5ส
(10 %)
คะแนนความสมบูรณ์
ของเล่มรายงาน
(20 %)
รวม
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24.04
8.74
13.00
45.78
        37.69
9.23
13.00
59.92
52.80
9.31
13.00
75.11
60.27
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 43.69
8.74
20.00
72.43
                        72.43
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 65.77
8.74
20.00
94.51
64.00
9.61
20.00
93.61
61.81
9.23
20.00
91.04
62.20
9.31
20.00
91.51
92.67
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65.72
8.74
20.00
94.46
63.70
9.61
20.00
93.31
55.11
9.23
20.00
84.34
53.29
9.31
20.00
82.60
88.68
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 43.17
9.23
0.00
52.40
46.32
9.31
0.00
55.63
54.02
6 คณะศิลปศาสตร์ 57.12
8.74
0.00
65.86
52.67
9.61
0.00
62.28
48.57
9.23
0.00
57.80
63.87
9.31
0.00
73.18
64.78
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 60.93
8.74
15.00
84.67
                        84.67
8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 67.46
8.74
20.00
96.20
68.51
9.61
20.00
98.12
65.66
9.23
20.00
94.89
68.39
9.31
20.00
97.70
96.73
9 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 64.26
8.74
19.00
92.00
                        92.00
10 กองกลาง 62.97
8.74
20.00
91.71
                        91.71
11 กองคลัง 59.07
8.74
20.00
87.81
                        87.81
12 กองนโยบายและแผน 62.18
8.74
16.00
86.92
                        86.92
13 กองบริหารงานบุคคล 64.71
8.74
20.00
93.45
                        93.45
14 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                 53.10
9.23
15.00
77.33
        77.33
15 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี         56.37
9.61
11.00
76.98
                76.98
16 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                         61.09
9.31
20.00
90.40
90.40
17 กองพัฒนานักศึกษา 52.26
8.74
15.00
76.00
                        76.00
18 สำนักคุณภาพการศึกษา 55.73
8.74
17.00
81.47
                        81.47
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน 59.12
8.74
8.00
75.86
                        75.86

© Copyright. All rights reserved. 2015 - 2019 : Suwasan Kamol (Web Design&Programmer)