กองส่งเสริมคุณภาพ
 
<<คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ>>
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.57 mb  อัพเมื่อ 14/12/63
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.23 mb  อัพเมื่อ 22/06/63  อัพเดตข้อมูลเมื่อ 9/07/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
   1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 7.65 mb  อัพเมื่อ 22/06/63  อัพเดตข้อมูลเมื่อ 9/07/63
   2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.11 mb  อัพเมื่อ 22/06/63  อัพเดตข้อมูลเมื่อ 1/07/63
   3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.01 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
   4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.71 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
   5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.73 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
   6. คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.90 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.27 mb  อัพเมื่อ 9/06/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.44 mb อัพเมื่อ 9/06/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.40 mb  อัพเมื่อ 17/01/63  ปรับปรุงเมื่อ 28/01/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.13 mb  อัพเมื่อ 1/10/62
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.41 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.38 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.34 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.12 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
          4.1 คำสั่งแก้ไข วันตรวจ สาขาวิชาสารสนเทศ (1307/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.12 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
          4.2 คำสั่งแก้ไขวันตรวจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1308/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.02 mb  อัพเมื่อ 09/09/62
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.10 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      6. คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.90 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 17/09/62
     1. คำสั่งแก้ไขวันตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (1486/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.99 mb  อัพเมื่อ 17/09/62
     2. คำสั่งแก้ไขวันตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1484/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.99 mb  อัพเมื่อ 09/09/62
 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน (24 ก.ค.62)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 05/07/62
 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.47 mb  อัพเมื่อ 02/04/62
 
   » คำสั่ง เปลี่ยนแปลงวันและกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน (18-19 พ.ย. 62) แก้ไขฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.86 mb  อัพเมื่อ 09/08/62
   » คำสั่ง เปลี่ยนแปลงวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน (21-22 พ.ค.62) แก้ไขฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1
  ยกเลิก ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.82 mb  อัพเมื่อ 29/05/62
 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสายสนับสนุน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.31 mb  อัพเมื่อ 24/04/62
 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (อัพเดต 22 ม.ค.62)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.80 mb  อัพเมื่อ 25/10/61
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.06 mb  อัพเมื่อ 11/01/61
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.10 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.84 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.67 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.27 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.86 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
       » เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.93 mb  อัพเมื่อ 18/10/61
      6. คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.60 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
       » เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.75 mb  อัพเมื่อ 18/10/61
» ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.46 mb  อัพเมื่อ 17/09/61
» ระดับคณะ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.50 mb  อัพเมื่อ 17/09/61
» เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.82 mb  อัพเมื่อ 02/10/61
» ระดับสถาบัน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.31 mb  อัพเมื่อ 07/06/61
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.13 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.84 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.92 mb  อัพเมื่อ 09/03/61
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.16 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      6. คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.67 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
» ระดับหน่วยงานคณะ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.98 mb  อัพเมื่อ 21/08/60
» ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 11/08/60
» ระดับสถาบัน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.55 mb  อัพเมื่อ 18/04/60
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 23/08/60
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.14 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.02 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 13/10/59
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.32 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      6. คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.78 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
 
» ระดับคณะ (รวมทุกคณะ)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.13 mb  อัพเมื่อ 23/10/59
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.90 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.84 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.83 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.83 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.85 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      6. คณะศิลปศาสตร์
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.60 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      7. วิทยาลัยการจัดการ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.54 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
 » ระดับคณะ (รวมทุกคณะ)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.11 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
» ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
      1. สำนักงานอธิการบดี
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.53 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.53 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.55 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.54 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
» ระดับสถาบัน
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.25 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2563 
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.51 mb  อัพเมื่อ 28/04/63
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2562
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 28/06/62
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2561
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.75 mb  อัพเมื่อ 25/10/61
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2560
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.15 mb  อัพเมื่อ 20/11/60
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2559
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.74 mb  อัพเมื่อ 27/12/59
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2558
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.77 mb  อัพเมื่อ 28/12/58
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2557
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.41 mb  อัพเมื่อ 31/10/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.43 mb  อัพเมื่อ 17/09/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.62 mb  อัพเมื่อ 06/11/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.27 mb  อัพเมื่อ 22/08/54
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.46 mb  อัพเมื่อ 20/06/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.63 mb  อัพเมื่อ 22/08/54
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.61 mb  อัพเมื่อ 20/06/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
» คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 12/12/55
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.96 mb  อัพเมื่อ 12/12/55
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.28 mb  อัพเมื่อ 19/05/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 9 เดือน)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 05/03/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.51 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 08/08/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.64 mb  อัพเมื่อ 15/08/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 12 เดือน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน เฉพาะ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.63 mb  อัพเมื่อ 19/05/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.14 mb  อัพเมื่อ 19/05/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.25 mb  อัพเมื่อ 06/06/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (แต่งตั้งเฉพาะ ครุศาสตร์ฯ บริหารฯ และวิทยาลัยการจัดการ)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.47 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (ฉบับยกเลิก ครุศาสตร์ฯ บริหารฯ และวิทยาลัยการจัดการ)
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.23 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.60 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ rar  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 9 เดือน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 05/03/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.47 mb  อัพเมื่อ 05/03/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.23 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 21/03/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.46 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.11 mb  อัพเมื่อ 20/05/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับปฏิบัติ ระดับสถาบัน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.70 mb  อัพเมื่อ 30/11/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2559
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.28 mb  อัพเมื่อ 02/02/59
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2558
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.21 mb  อัพเมื่อ 13/03/58
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2557 แก้ไข
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.96 mb  อัพเมื่อ 27/02/57
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2557
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.88 mb  อัพเมื่อ 08/01/57
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2556 แก้ไข เพิ่มเติม
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.21 mb  อัพเมื่อ 08/01/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.98 mb  อัพเมื่อ 08/01/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.43 mb  อัพเมื่อ 08/01/57
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2554 ครั้งที่ 2
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.80 mb  อัพเมื่อ 30/05/54
» คำสั่ง ปีงบประมาณ2554 ครั้งที่ 1
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.30 mb  อัพเมื่อ 10/02/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.38 mb  อัพเมื่อ 02/06/58
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.31 mb  อัพเมื่อ 21/10/57
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ 2564
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 09/11/63
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2562
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 5.55 mb  อัพเมื่อ 21/08/61
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.31 mb  อัพเมื่อ 09/03/61
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.33 mb  อัพเมื่อ 21/10/57
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ 2559 
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.72 mb  อัพเมื่อ 13/09/59
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.01 mb  อัพเมื่อ 09/12/58
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ 2557
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.05 mb  อัพเมื่อ 18/09/56
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ 2556
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.59 mb  อัพเมื่อ 06/11/55
» คำสั่ง ปี พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ 2555
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.47 mb  อัพเมื่อ 30/11/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
» คำสั่ง ปีงบประมาณ 2559
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.93 mb  อัพเมื่อ 05/01/59
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) สายวิชาการและสายสนับสนุน
» คำสั่ง ปีงบประมาณ 2557
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.00 mb  อัพเมื่อ 04/06/57
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
» เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่  28 กรกฏาคม 2559  เป็นต้นไป
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.17 mb  อัพเมื่อ 10/08/59
» คำสั่ง ปีงบประมาณ 2557
  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.31 mb  อัพเมื่อ 15/05/57
 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
กองส่งเสริมคุณภาพ
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยต่างๆ

ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://eq.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 
สถิติการใช้งาน
QR Code

http://eq.rmutsb.ac.th
นาฬิกา : แสดงเวลา