ฐานข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการและเครือข่าย ฐานข้อมูลกราฟแสดงค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีพุทธศักราช 2559
ข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2558
    •  ข้อมูลพื้นฐานจำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน ส่ง สคศ. 1 ก.ค. 59 ปรับ 9 ก.ย. 59
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานบุคลากรสายสนับสนุน
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  แบบรายงานอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 วิชาการ ปรับ 9 ก.ย. 59
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 สนับสนุน
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (นับตามเกณฑ์ สกอ.)
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (นับรายบุคคล)
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (ลาศึกษาต่อภาคปกติ)
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับตามเกณฑ์ สกอ.)
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (นับรายบุคคล)
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ลาศึกษาต่อภาคปกติ)
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
    •  สรุปแยกประเภท ปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน ส่ง สคศ. ปรับ 9 ก.ย. 59
           อัพเมื่อ 14/09/59 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด        
 
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีพุทธศักราช 2558
ข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2557
    •  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 (จำแนกสาขาวิชา จำแนกคณะ จำแนกศูนย์พื้นที่ จำแนกตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนวุฒิการศึกษา นับรายบุคล นับตามเกณฑ์ สกอ. และจำนวนลาศึกษาต่อ)
           อัพเมื่อ 07/09/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  0.12 Mb ดาวน์โหลด        
    •  จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 (จำแนกสาขาวิชา จำแนกคณะ จำแนกศูนย์พื้นที่ จำแนกตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนวุฒิการศึกษา นับรายบุคล นับตามเกณฑ์ สกอ. และจำนวนลาศึกษาต่อ) (update8/9/58)
           อัพเมื่อ 07/09/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  0.13 Mb ดาวน์โหลด        
    •  จำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2557 (จำแนกสาขาวิชา จำแนกคณะ จำแนกตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนวุฒิการศึกษา) (update8/9/58)
           อัพเมื่อ 07/09/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์  0.63 Mb ดาวน์โหลด        
    •  ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภm Link ขนาดไฟล์ - Mb ลิงค์        
 
     •  FTES ปีการศึกษา 2555
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.94 Mb ดาวน์โหลด        
     •  FTES ปีการศึกษา 2556
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 Mb ดาวน์โหลด        
     •  FTES ปีการศึกษา 2557
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.52 Mb ดาวน์โหลด        
 
ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่
     •  ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภm Link ขนาดไฟล์ - Mb ลิงค์        
     •  ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2556
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภm Link ขนาดไฟล์ - Mb ลิงค์        
     •  ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557
           อัพเมื่อ 27/08/58 ประเภm Link ขนาดไฟล์ - Mb ลิงค์        
 

 
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีพุทธศักราช 2557
ข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2556
     •  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
           อัพเมื่อ 07/07/57 ประเภทไฟล์ Excel ขนาดไฟล์ 0.13 Mb ดาวน์โหลด    
     •  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2557
           อัพเมื่อ 07/07/57 ประเภทไฟล์ Excel ขนาดไฟล์ 3.33 Mb ดาวน์โหลด    
     •  จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน
           อัพเมื่อ 27/06/57 ประเภทไฟล์ Excel ขนาดไฟล์ 0.66 Mb ดาวน์โหลด    
     •  KPI Template ปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน
           อัพเมื่อ 27/06/57 ประเภทไฟล์ Excel ขนาดไฟล์ 0.87 Mb ดาวน์โหลด    
 
สรุปจำนวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
     •  สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกคณะ สาขาวิชา ศูนย์พื้นที่ (ลาศึกษาต่อ)
           อัพเมื่อ 26/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.32 Mb ดาวน์โหลด    
     •  สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกคณะ สาขาวิชา ศูนย์พื้นที่ (แก้ไขข้อมูล 26/03/57)
           อัพเมื่อ 18/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35 Mb ดาวน์โหลด    
     •  สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกคณะ ตำแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิ (แก้ไขข้อมูล 26/03/57)
           อัพเมื่อ 18/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.29 Mb ดาวน์โหลด    
     •  สรุปจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง ศูนย์พื้นที่
           อัพเมื่อ 18/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.49 Mb ดาวน์โหลด    
 

 
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีพุทธศักราช 2556
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
     •  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
           อัพเมื่อ 05/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 9.06 Mb ดาวน์โหลด    
 
ข้อมูลงบประมาณการศึกษา
     •  งบประมาณการศึกษา 2556
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.16 Mb ดาวน์โหลด    
     •  งบประมาณการศึกษา 2555
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.16 Mb ดาวน์โหลด    
     •  งบประมาณการศึกษา 2554
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.15 Mb ดาวน์โหลด    
 
แบบรายงานอาจารย์ประจำ (ใช้ในการตรวจประเมินประจำปีการศึกษา 2555)
     •  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  คณะศิลปศาสตร์
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  วิทยาลัยการจัดการ
           อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
 
FTES (Full Time Equivalent Student)
     •  FTES (Full Time Equivalent Student) แยกตามสาขาประจำปี 2555 (ข้อมูล ณ. วันที่ 25 มกราคม 2556)    
           แหล่งที่มา สวท. อัพเมื่อ 28/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  FTES (Full Time Equivalent Student) แยกตามสาขาประจำปี 2/2555 (ข้อมูล ณ. วันที่ 25 มกราคม 2556)    
           แหล่งที่มา สวท. อัพเมื่อ 28/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  FTES (Full Time Equivalent Student) แยกตามสาขาประจำปี 1/2555 (ข้อมูล ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2555)    
           แหล่งที่มา สวท. อัพเมื่อ 28/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     •  FTES (Full Time Equivalent Student) แยกตามสาขาประจำปี 2554 (ข้อมูล ณ. วันที่ 30 มกราคม 2555)    
           แหล่งที่มา สวท. อัพเมื่อ 28/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
     


 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
สำนักคุณภาพการศึกษา
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://qa.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 สถิติการใช้งาน

QR Code

http : //eq.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา

Back to Top