ซ่อนหน้าต่าง
 
 
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)  คู่มือต่างๆ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ จุลสาร/จดหมายข่าว
งาน ก.พ.ร. การจัดการความรู้ (KM)
งานประกันคุณภาพฯ ภายใน   แผนการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพฯ ภายนอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งานกิจกรรม 5 ส plus 3 ผลสำรวจความพึงพอใจ
งานการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)
งานระบบ CHE QA ONLINE ระเบียบ/ประกาศ
  ข้อมูลดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด   โปรแกรมดาวน์โหลด
  เอกสารประกอบการประชุม   ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
   
   
 
 

Back to Top