ซ่อนหน้าต่าง
 
 
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)  คู่มือต่างๆ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ จุลสาร/จดหมายข่าว
งาน ก.พ.ร. การจัดการความรู้ (KM)
งานประกันคุณภาพฯ ภายใน   แผนการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพฯ ภายนอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งานกิจกรรม 5 ส plus 3 ผลสำรวจความพึงพอใจ
งานการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)
งานระบบ CHE QA ONLINE ระเบียบ/ประกาศ
  ข้อมูลดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด   โปรแกรมดาวน์โหลด
  เอกสารประกอบการประชุม   ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561
             อัพเมื่อ 10/06/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.48 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
กฎกระทรวง
      •  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.95 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
ประกาศ
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.95 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.20 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.49 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.15 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.24 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
พระราชบัญญัติ
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.00 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.44 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.68 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.14 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
พระราชกฤษฎีกา
      •  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.44 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
ระเบียบ
      •  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.74 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.52 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.70 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.75 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษา
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.93 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.42 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562
             - - - - -    
 
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
      •  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579)
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 16.2 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
      •  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
             อัพเมื่อ 17/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.50 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
สื่อสิ่งพิมพ์
             อัพเมื่อ 22/05/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.50 mb ดาวน์โหลด ลิงก์ต้นทาง    
 
 
 
 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
กองส่งเสริมคุณภาพ
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://eq.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 


 

สถิติการใช้งาน
QR Code

http : //eq.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา
 

Back to Top