กองส่งเสริมคุณภาพ
 
«คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก»
•    ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิ.ย. 2557ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิ.ย. 2557
     

•    คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดับอุดมศึกษา
     
 

•    ฉบับผู้ประเมิน (ระดับอุดมศึกษา)
     
 

•    คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับอุดมศึกษา
     
 

•    คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
     
 

•    กัลยาณมิตรประเมิน คุณพร้อมประเมินหรือยัง
     
 

•    รายงานสรุปผลประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
     
 

•    กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤศจิกายน 2546)
     
 

 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
กองส่งเสริมคุณภาพ
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยต่างๆ

ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://eq.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 
สถิติการใช้งาน
QR Code

http://eq.rmutsb.ac.th
นาฬิกา : แสดงเวลา