กองส่งเสริมคุณภาพ
 
«คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน»
•   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
     

•   คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)
     

•   ศัพท์รายชิ้อสาขาวิชาจำแนกตาม  ISCED
     

•   International Standard Classification of Education (ISCED 1997)
     

•   Manual for The Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions  : Office of the Higher Education Commission (OHEC)
     

•   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2555
     

•   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555
     

•   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2555
     

•   คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ประจำปีการศึกษา 2554
     

•   คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สำหรับ สายสนับสนุน)
     

•   คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ประจำปีการศึกษา 2554
     

•   คู่มือฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
     

•   หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสนนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา
     

•   manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions
     

•   คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
     

•   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
     

•   สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
     

•   เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
     

 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
กองส่งเสริมคุณภาพ
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยต่างๆ

ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://eq.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 
สถิติการใช้งาน
QR Code

http://eq.rmutsb.ac.th
นาฬิกา : แสดงเวลา