ซ่อนหน้าต่าง
 
 
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)  คู่มือต่างๆ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ จุลสาร/จดหมายข่าว
งาน ก.พ.ร. การจัดการความรู้ (KM)
งานประกันคุณภาพฯ ภายใน   แผนการประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพฯ ภายนอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
งานกิจกรรม 5 ส plus 3 ผลสำรวจความพึงพอใจ
งานการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)
งานระบบ CHE QA ONLINE ระเบียบ/ประกาศ
  ข้อมูลดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด   โปรแกรมดาวน์โหลด
  เอกสารประกอบการประชุม   ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
   
   
 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
กองส่งเสริมคุณภาพ
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://eq.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 


 

สถิติการใช้งาน
QR Code

http : //eq.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา
 

Back to Top