รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2560 ประจำปี พ.ศ. 2561
      •   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 (อยู่ระหว่างรอการรับรอง)
         ประชุมวันที่ 26 กันยายน 2561 อัพเมื่อ 25/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.59 mb ดาวน์โหลด  
 
      •   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560
         ประชุมวันที่ 15 ธันวาคม 2560 อัพเมื่อ 20/09/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.27 mb ดาวน์โหลด