กองส่งเสริมคุณภาพ
 
บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพ
 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์     พวงยาณี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ
 
ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักคุณภาพการศึกษา
งานคุณภาพการศึกษา งานคุณภาพการบริหารจัดการ งานบริหารและพัฒนาระบบ(สอ.)
สิริพร     เรืองสุรัตน์ เสกสรรค์     คงพึ่งทรัพย์ สิรัตติกาล ภานุศร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานคุณภาพการศึกษา    
   
   
พัฒน์พล     แก้วยม    
นักวิชาการศึกษา    
   
 
สุวสันต์     กะมล  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 
การติดต่อกองส่งเสริมคุณภาพ

VoIP เพิ่มเติม
งานคุณภาพการศึกษา
VoIP : 10042

  นางสิริพร  เรืองสุรัตน์
   นายพัฒน์พล  แก้วยม
นายสุวสันต์  กะมล

งานการบริหารจัดการคุณภาพ
VoIP : 10041
นายเสกสรรค์  คงพึ่งทรัพย์

งานบริหารและพัฒนาระบบ(สำนักงานอธิการบดี)-งานสารบรรณกองส่งเสริมคุณภาพ
VoIP : 10040
นางสาวสิรัตติกาล  ภานุศร