สำนักคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์     พวงยาณี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา
 
ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาคุณภาพ งานประกันคุณภาพ งานสารสนเทศการศึกษา
เสกสรรค์     คงพึ่งทรัพย์ สิริพร     เรืองสุรัตน์ พัชรนันท์    วงศ์สิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างานสารสนเทศการศึกษา
 
     
สิรัตติกาล   ภานุศร
พัฒน์พล     แก้วยม
สุวสันต์     กะมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์