«ระบบ CHE QA ONLINE»
 
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D
      •   คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร/สาขา แยกตามศูนย์ (Update)
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดาวน์โหลด      
Video บันทึกการอบรมการใช้งาน ระบบ CHE QA 3D
      •   ตอนที่ 1 - การเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 2 - การ Log in เข้าใช้งานระบบ
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 3 - การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 4 - การกำหนดผู้ใช้งานระบบ (Admincurriculum)
  ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 5 - แนวคิดและการเริ่มต้นใช้งานระดับหลักสูตร
  ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 6 - การบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (หมวด 1)
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 7 - การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 8 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 2 อาจารย์
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 9 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 10 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาที่เปิดสอน
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 11 - การบันทึกข้อมูลในหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 12 - การบันทึกข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรี แบบมีแขนงวิชา
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
      •   ตอนที่ 13 - สรุปภาพรวมการใช้งานระบบ
             อัพเมื่อ 19/10/58 ประเภทลิงค์ โดย Che QAOnline ดูออนไลน์      
 
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA 3D จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
      •   คู่มือสำหรับ admin คณะ
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทลิงค์ - ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทลิงค์ - ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการใช้งาน (ใช้เกณฑ์อื่นๆ)
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทลิงค์ - ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการ Imports Excel
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทลิงค์ - ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการ)
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทลิงค์ - ดาวน์โหลด      
 
 
คู่มือการ Export che และโปรแกรมติดตั้ง
      •   คู่มือ Export che
             อัพเมื่อ 20/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.44 mb ดาวน์โหลด      
      •   โปรแกรม
             อัพเมื่อ 20/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 2.09 mb ดาวน์โหลด      
      •  การเข้าดูข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 01/03/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.71 mb ดาวน์โหลด      
คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online
      •  คู่มือสำหรับ admin มหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 22/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.29 mb ดาวน์โหลด      
      •  คู่มือสำหรับ admin คณะ
             อัพเมื่อ 22/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.46 mb ดาวน์โหลด      
      •  คู่มือสำหรับ คณะกรรมการตรวจ
             อัพเมื่อ 22/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb ดาวน์โหลด      
      •  คู่มือสำหรับ เพิ่มอัตลักษณ์
             อัพเมื่อ 22/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.88 mb ดาวน์โหลด      
      •  คู่มือสำหรับ เจ้าหน้าที่ประกัน
             อัพเมื่อ 22/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.97 mb ดาวน์โหลด