«เอกสารดาวน์โหลด»
 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2560
      •   ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560
             อัพเมื่อ 17/05/61 ประเภทไฟล์ DOCX ขนาดไฟล์ 0.15 mb ดาวน์โหลด      
 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2558
      •   ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2558
             อัพเมื่อ 03/05/59 ประเภทไฟล์ DOCX ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด      
 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2557
      •   กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2557
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   การพิจารณาและกำหนด KPI - Mapping ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
             อัพเมื่อ 11/04/56 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.33 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบฟอร์มตอบรับ โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
             อัพเมื่อ 30/05/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.15 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2555 ระดับมหาวิทยาลัย (กำหนดส่งภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557)
             อัพเมื่อ 28/05/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.66 mb ดาวน์โหลด      
อบรม Che Qa Online : 10 - 11 มีนาคม 2557
      •   เอกสารประกอบการอบรม
             อัพเมื่อ 28/05/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 10.7 mb ดาวน์โหลด      
      •   โปรแกรม
             อัพเมื่อ 28/05/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 63.2 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบประเมินโครงการ
             อัพเมื่อ 28/05/57 ประเภท Link - ดาวน์โหลด      
 

 
เอกสารดาวน์โหลด ปีพุทธศักราช 2556
แบบบันทึกภาคสนามและแบบบันทึกการสัมภาษณ์
      •   ระด้บมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.39 mb ดาวน์โหลด      
      •   ระดับคณะและวิทยาลัยการจัดการ
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.39 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบบันทึกภาคสนามตัวบ่งชี้ สมศ.
             อัพเมื่อ 10/06/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.46 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.16 mb ดาวน์โหลด      
      •   สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.20 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.17 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.18 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบบันทึกการสัมภาษณ์
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบรายงานผล สำหรับระดับคณะและวิทยาลัยการจัดการ
             อัพเมื่อ 28/05/56 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.35 mb ดาวน์โหลด      
      •   รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตอบแบบประชาพิจารณ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม
             อัพเมื่อ 18/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.36 mb ดาวน์โหลด      
 

 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2555
      •   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไวนิลแสดงผลงาน (นำส่ง สคศ. ภายใน 9 ม.ค. 56)
             อัพเมื่อ 26/12/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 69.6 mb ดาวน์โหลด      
      •   ฟอร์มทบทวนคู่มือสายสนับสนุน
             อัพเมื่อ 19/10/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
             อัพเมื่อ 15/02/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.91 mb ดาวน์โหลด      
      •   กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สำนักคุณภาพการศึกษา
             อัพเมื่อ 13/02/55 ประเภท Link - ดาวน์โหลด