«งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก»
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีพุทธศักราช 2557
      •   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิ.ย. 2557
             อัพเมื่อ 07/07/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.99 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 06/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  7.96 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีพุทธศักราช 2556
ข่าว สมศ. ทั่วไป
      •   Common Data Set สมศ.1 สำหรับคณะ ปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 13/06/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.62 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   เอกสารให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพ สมศ. (งานวิชาการนานาชาติ วันที่ 7-8 พ.ย.56)
             อัพเมื่อ 11/11/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.66 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   ความก้าวหน้าและการได้มาของกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก : รอบสี่
             อัพเมื่อ 11/11/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.10 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
 
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับคณะ
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ระดับมหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 11/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  5.84 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
             อัพเมื่อ 26/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  101 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
             อัพเมื่อ 11/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  3.18 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
             อัพเมื่อ 26/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.05 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
             อัพเมื่อ 26/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  20.2 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
             อัพเมื่อ 11/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.36 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะศิลปศาสตร์)
             อัพเมื่อ 11/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.19 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะวิทยาลัยการจัดการ)
             อัพเมื่อ 26/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.50 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
 

 
      •   ฟอร์มคำนวณคะแนน สมศ. รอบสาม
             อัพเมื่อ 06/02/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  0.11 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   ฟอร์มเก็บข้อมูล สมศ. รอบสาม
             อัพเมื่อ 05/05/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  0.47 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •     คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดับอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  3.33 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •     ฉบับผู้ประเมิน (ระดับอุดมศึกษา)
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.54 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •     คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.30 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •     คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  1.53 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •     กัลยาณมิตรประเมิน คุณพร้อมประเมินหรือยัง
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.06 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •     รายงานสรุปผลประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  0.22 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •     กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤศจิกายน 2546)
             อัพเมื่อ 20/01/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  2.39 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •   แบบฟอร์ม Excel เพื่อบันทึกข้อมูล Automater QA
             อัพเมื่อ 01/12/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  0.74 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  0.18 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  รอบสาม ปรับปรุงครั้งล่าสุด ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 11/2552 วันที่  22 ธันวาคม  2552
             อัพเมื่อ 15/02/53 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์  0.12 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ...
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.36 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •   ประเด็นข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.15 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •   การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย+น้ำหนักประเมิน สมศ รอบสาม 30 กย. 2552
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.36 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.    
      •   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  4.13 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สมศ.