«ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต»
 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
             อัพเมื่อ 03/10/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 24.4 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
      •   รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2556
             อัพเมื่อ 27/08/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 17.3 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
      •   สรุปผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สคศ.1
             อัพเมื่อ 11/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.77 mb ดาวน์โหลด      
      •  รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 03/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.13 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554
      •    เล่มรายงานผลภาวะมีงานทำ ปี 2554
             อัพเมื่อ 06/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.32 mb ดาวน์โหลด      
      •  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2552 - 2554
             อัพเมื่อ 05/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 17.7 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553
      •  สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2553
             อัพเมื่อ 26/06/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.42 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
      •  ภาวะการมีงานทำ ปีการศึกษา 2552
             อัพเมื่อ 24/03/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.51 mb ดาวน์โหลด