«การจัดการความรู้ (KM)»
 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2561)
      •   แบบฟอร์มแผนจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2561
               อัพเมื่อ 21/12/61 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.25 mb ดาวน์โหลด      
 

 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2560) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) - ของสำนักงานอธิการบดี
      •   แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีการศึกษา 2560 คะแนนสูงสุด จำนวน 1 เรื่อง
           1. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ  ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding)
               อัพเมื่อ 9/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.67 mb ดาวน์โหลด      
           พิจารณาให้มีผลคะแนนค่อนข้างดี จำนวน 2 เรื่อง
           1. การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณประจำปี ของกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
               อัพเมื่อ 9/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.14 mb ดาวน์โหลด      
           2. การให้ความรู้การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
               อัพเมื่อ 9/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb ดาวน์โหลด      
 

 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2560)
      •   แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักคุณภาพการศึกษา)
               อัพเมื่อ 9/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb ดาวน์โหลด      
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (สำนักคุณภาพการศึกษา)
               อัพเมื่อ 9/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.50 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักคุณภาพการศึกษา)
               อัพเมื่อ 9/10/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.91 mb ดาวน์โหลด      
      •   ฟอร์มเอกสารแนบ การจัดการความรู้ KM
             อัพเมื่อ 16/05/61 ประเภทไฟล์ DOCX ขนาดไฟล์ 0.29 mb ดาวน์โหลด      
 

 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2559)
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             อัพเมื่อ 03/08/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.63 mb ดาวน์โหลด      
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             อัพเมื่อ 03/08/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10 mb ดาวน์โหลด      
 
 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2558)
     •  รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
             อัพเมื่อ 06/10/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10 mb ดาวน์โหลด      
 

 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2557)
การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             อัพเมื่อ 24/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.83 mb ดาวน์โหลด      
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ
             อัพเมื่อ 01/05/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 29.5 mb ดาวน์โหลด      
 

 
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2556)
การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ
      •   งานวิจัย เรื่อง สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
             อัพเมื่อ 03/10/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 8.48 mb ดาวน์โหลด      
      •   งานวิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             อัพเมื่อ 26/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57 mb ดาวน์โหลด      
      •   งานวิจัย เรื่อง"การศึกษาความรู้และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา"
             อัพเมื่อ 10/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.49 mb ดาวน์โหลด      
      •   บทคัดย่อ การศึกษาความรู้และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (มทร.ส.)
             อัพเมื่อ 10/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.42 mb ดาวน์โหลด      
      •   ABSTRACT
             อัพเมื่อ 10/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.23 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ
     •  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     •  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
     •  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
     •  คุณภาพการศึกษาภายนอก
     •  บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  การใช้แนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเองสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
     •  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.16 mb ดาวน์โหลด      
บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความจำเป็นของการพัฒนาบทบาทนิสิตนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
     •  ภารกิจของนิสิตนักศึกษากับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.52 mb ดาวน์โหลด      
การใช้แนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเองสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
     •  เป้าหมายในการสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพ
     •  กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ
     •  แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ
     •  แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
     •  ด้านประกันคุณภาพ
     •  การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  สโมสร  ชมรมของนิสิตนักศึกษา
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.31 mb ดาวน์โหลด      
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
     •  การสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบ
     •  แนวทางการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     •  การจัดทำจุลสาร  กระดานข่าว  นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
     •  แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
     •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     •  การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  สโมสร  ชมรมของนิสิตนักศึกษา
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.73 mb ดาวน์โหลด      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 1.00 mb ดาวน์โหลด      
แนวคิดและแนวปฏิบัติในกรอบ TQF ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.16 mb ดาวน์โหลด