«ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ»
 
ข้อบังคับ
      •  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
             อัพเมื่อ 01/10/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97mb ดาวน์โหลด      
 
ระเบียบต่างๆ
      •  ระเบียบมทรส.ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2556
             อัพเมื่อ 11/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.01 mb ดาวน์โหลด      
 
ประกาศต่างๆ
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558
             อัพเมื่อ 01/10/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.54 mb ดาวน์โหลด      
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง นโยบายการบริหารด้านการประกันคุณภาพภายใน มทร.ส. พ.ศ. 2556
             อัพเมื่อ 19/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556
             อัพเมื่อ 11/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.61 mb ดาวน์โหลด