«การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน»
      •  คู่มือการใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง RISK (ระดับผู้ปฏิบัติงาน)
             อัพเมื่อ 02/08/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.91 mb ดาวน์โหลด ดูออนไลน์    
      •  คู่มือการใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง RISK (ระดับคณะกรรมการหน่วยงาน)
อยู่ระหว่างดำเนินการ            
 
 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2562
      •  แผนบริหารความเสี่ยง มทรส. ปีงบประมาณ 2562
             อัพเมื่อ 18/03/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.9 mb ดาวน์โหลด      
 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2561
      •  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มทรส. ปี 62 (แบบ บส.1) ใช้ถึง 19 พฤศจิกายน 2561
             อัพเมื่อ 05/11/61 ประเภทไฟล์ DOCX ขนาดไฟล์ 0.48 mb ดาวน์โหลด      
 
      •  แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
             อัพเมื่อ 23/05/60 ประเภทไฟล์ html - คลิกดูรายละเอียด      
 
      •  แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดRISK_KRI   UPDATE 02/08/61
             อัพเมื่อ 02/08/61 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด      
 
      •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
             อัพเมื่อ 09/05/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 10.3 mb ดาวน์โหลด      
 
      •  รายผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
             อัพเมื่อ 09/05/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.53 mb ดาวน์โหลด      
 
      •  แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสผู้ใช้งาน ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
          ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หน่วยงาน สวพ. สวท. สวส. กองภายในสำนักงานอธิการบดี (ไม่ต้องใส่ข้อมูล แยกงาน) ส่งข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงาน 1 ท่าน
             อัพเมื่อ 21/03/61 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.21 mb คลิก      
 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2560
      •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
             อัพเมื่อ 06/02/60 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 35.4 mb ดาวน์โหลด      
 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2559
      •   แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ บส.1)
             อัพเมื่อ 26/07/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.22 mb ดาวน์โหลด      
 
      •   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SP712)
             อัพเมื่อ 19/05/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.72 mb ดาวน์โหลด      
 
      •   แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
             อัพเมื่อ 22/10/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.80 mb ดาวน์โหลด      
 
      •   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2559
   ประชุมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 อัพเมื่อ 23 ก.พ. 2559 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.88 mb ดาวน์โหลด    
 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2558
     •  แบบตอบรับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2559
             อัพเมื่อ 22/10/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
     •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2558
             อัพเมื่อ 17/07/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.76 mb ดาวน์โหลด      
   แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2558)
   แบบ บส.
      •   แบบ บส. 3
             อัพเมื่อ 16/10/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.46 mb -      
      •   แบบ บส. 2
             อัพเมื่อ 16/10/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.44 mb -      
      •   แบบ บส. 1
             อัพเมื่อ 16/10/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์0.52 mb -      
 

 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2557
     •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
             อัพเมื่อ 17/07/58 ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด      
     •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2557
             อัพเมื่อ 03/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb ดาวน์โหลด      
 

 
งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2556
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2556
             อัพเมื่อ 03/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb ดาวน์โหลด      
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
             อัพเมื่อ 10/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.1 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
             อัพเมื่อ 05/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.03 mb ดาวน์โหลด      
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
      •   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปรับปรุง มกราคม 2555)
             อัพเมื่อ 16/11/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.53 mb ดาวน์โหลด      
      •   ตัวอย่าง การเขียนรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ(แบบ บส. 3)
             อัพเมื่อ 21/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.91 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ (แบบ บส. 3)
             อัพเมื่อ 17/08/55 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.12 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ. 2555
             อัพเมื่อ 01/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 9.25 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนบริหารความเสี่ยง สำนักคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
             อัพเมื่อ 28/03/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Word 2007)
             อัพเมื่อ 19/03/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.56 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบแผนบริหารความเสี่ยง
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.60 mb ดาวน์โหลด      
แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง
   แบบ บส.
      •   แบบ บส. 4 (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.23 mb -      
      •   แบบ บส. 3 (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.25 mb -      
      •   แบบ บส. 2 (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.25 mb -      
      •   แบบ บส. 1 (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.67 mb -      
แบบรายงานผลการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
      •   รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 06/03/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.12 mb -      
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม) (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 06/03/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.13 mb -      
   แบบ ปย.
      •   แบบ ปย. 2 (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.23 mb -      
      •   แบบ ปย. 1 (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 18/09/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.30 mb -