«มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)»
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2561
ปรับปรุง ISSSUE 02 (SOP 102-01) งานจัดซื้อ จัดจ้าง หน่วยงาน กองคลัง
             อัพเมื่อ 16/01/62 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 117.06 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ปรับปรุง ISSSUE 02 (FM-SOP 105-01) หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
             อัพเมื่อ 30/10/61 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 7.58 mb ดาวน์โหลด      
 
ปรับปรุง ISSSUE 02 (FM-SOP 103-05) หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
             อัพเมื่อ 06/09/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.33 mb ดาวน์โหลด      

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มหนังสือภายใน ISSSUE 01 (FM-SOP 101-01-01) (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 02/10/60 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 8.94 mb (ยกเลิก)     .
 
SOP_59 ประกาศใช้ วันที่ 29 กันยายน 2560
      •  หน่วยงานกองกลาง
          ประกอบด้วยรหัส SOP 101-01
             อัพเมื่อ 02/10/60 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.24 mb ดาวน์โหลด      

SOP_59 ประกาศใช้ วันที่ 27 มีนาคม 2560
      •  หน่วยงานกองกลาง
          ประกอบด้วยรหัส SOP 101-04 / SOP 101-05 / SOP 101-06 / SOP 101-07 / SOP 101-08
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 10.7 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานกองคลัง
          ประกอบด้วยรหัส SOP 102-02 / SOP 102-03 / SOP 102-04 / SOP 102-05 / SOP 102-06
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 16.3 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล (UPDATE 14/06/60)
          ประกอบด้วยรหัส SOP 104-04 / SOP 104-05 / SOP 104-06 / SOP 104-07 / SOP 104-08 / SOP 104-09 / SOP 104-10 / SOP 104-11 / SOP 104-12
          ประกอบด้วยรหัส SOP 104-13 / SOP 104-14 / SOP 104-15 / SOP 104-16 / SOP 104-17 / SOP 104-18 / SOP 104-19 / SOP 104-20
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 25.0 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานกองนโยบายและแผน
          ประกอบด้วยรหัส SOP 103-05 / SOP 103-06 / SOP 103-07
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 6.25 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
          ประกอบด้วยรหัส SOP 106-01
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 3.79mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา
          ประกอบด้วยรหัส SOP 105-01 / SOP 105-02 / SOP 105-03 / SOP 105-04 / SOP 105-05 / SOP 105-06 / SOP 105-07
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 32.5 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานสำนักคุณภาพการศึกษา
          ประกอบด้วยรหัส SOP 109-01 / SOP 109-02 / SOP 109-03
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 12.9 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
          ประกอบด้วยรหัส SOP 200-01 / SOP 200-02 / SOP 200-03 / SOP 200-04 / SOP 200-05 / SOP 200-06 / SOP 200-07
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 43.1 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ประกอบด้วยรหัส SOP 300-01 / SOP 300-02 / SOP 300-03 / SOP 300-04 / SOP 300-05 / SOP 300-06 / SOP 300-07 / SOP 300-08
          ประกอบด้วยรหัส SOP 300-09 / SOP 300-10 / SOP 300-11 / SOP 300-12 / SOP 300-131 / SOP 300-14
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 31.5 mb ดาวน์โหลด      
      •  หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
          ประกอบด้วยรหัส SOP 400-07 / SOP 400-08
             อัพเมื่อ 11/04/60 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 45.3 mb ดาวน์โหลด      
 

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2559
สรุปคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน
             อัพเมื่อ 06/07/59 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.78 mb ดาวน์โหลด      
 
สรุปรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)ประกาศใช้ ครั้งที่ 1/2559 ณ วันที่ 22 มกราคม 2559
      •   การรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บ และทำลายหนังสือราชการ
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 10.6 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กก.    
      •   ประชุมสภามหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 2.92 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กก.    
      •   การใช้ยานพาหนะ Update
             อัพเมื่อ 26/06/61 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.22 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กก.    
      •   การใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ (ยกเลิก)
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.76 mb (ยกเลิก) ผู้รับผิดชอบหลัก กก.    
      •   งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 38.9 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กค.    
      •   การจัดทำงบประมาณเงินแผ่นดิน
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 54.0 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กผ.    
      •   การจัดทำงบประมาณเงินรายได้
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 4.00 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กผ.    
      •   การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.78 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กผ.    
      •   การกำกับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 17.8 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กผ.    
      •   การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 6.97 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กบ.    
      •   การดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 31.8 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กบ.    
      •   การดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 16.2 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก กบ.    
      •   การตรวจสอบภายใน
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.94 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก ตสน.    
      •   การบริการอัดสำเนาเอกสาร
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 2.43 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก สวท.    
      •   การขอเพิ่มรายวิชา
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 7.11 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก สวท.    
      •   การขอถอนรายวิชา
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 2.47 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก สวท.    
      •   การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 7.39 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก สวท.    
      •   สหกิจศึกษา
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 10.0mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก สวท.    
      •   การเทียบโอนผลการศึกษา
             อัพเมื่อ 08/03/59 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 3.99 mb ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบหลัก สวท.    
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2558
      •   แบบฟอร์มการพิจารณาคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 12/10/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 21.7mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 18/05/58 ประเภทไฟล์ VISIO ขนาดไฟล์ 0.98 mb ดาวน์โหลด    
             อัพเมื่อ 15/05/58 ประเภทไฟล์ WORD ขนาดไฟล์ 0.15 mb ดาวน์โหลด
      •   แบบตอบรับ การลงพื้นที่ให้ความรู้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 23/03/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.14 mb ดาวน์โหลด      
      •   ตัวอย่างการเขียนโดยใช้โปรแกรม visio
             อัพเมื่อ 23/01/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.28 mb ดาวน์โหลด      
 

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2557
      •   แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 31/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.54 mb ดาวน์โหลด      
      •   กำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 17/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 17/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.37 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 12/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.67 mb ดาวน์โหลด      
ข้อมูลในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(SOP) (เอกสารตรวจวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557)
      •   กลุ่มที่ 1
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 32.1 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 2
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 43.9 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 3
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 47.5 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 4
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 63.6 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 5
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 33.8 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 6
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 139 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 7
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 18.4 mb ดาวน์โหลด      
      •   รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP )
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.68 mb ดาวน์โหลด      
      •   เอกสารอบรม มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 03/03/57 ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 4.63 mb ดาวน์โหลด      
 

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2556
      •   ฟอร์มการทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 04/03/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด