• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
• รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
• ภาพตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
• กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน (15 และ 17 พฤศจิกายน 2560)
• แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดRISk_KRI 60 
• แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
• ด้วยระบบบันทึกกิจกรรม 5 ส + 3 ได้เลยกำหนดการบันทึกข้อมูลไปแล้ว และได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ หากต้องการเข้าไปแก้ไขข้อมูลภายในระบบของหน่วยงานท่าน ให้ติดต่อได้ที่ 10040-10042 (สำหรับผู้บันทึกข้อมูลเท่านั้น) 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

• ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558 ปีพุทธศักราช 2559 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560 
• ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)(เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป)  
• คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 
• แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ บส.1)
• รายงานผลตรวจการประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
• แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
• ผลคะแนนประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ปีงบประมาณ 2558 (คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ)
• (ตัวอย่าง)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘