ประวัติความเป็นมา

หลักการและเหตุผล
          จากในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ใน หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย“ ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ สถาบันอุดมศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในอันที่จะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาคนด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล  แต่ในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ในด้านเกี่ยวกับ  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ( Quality  Development )ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และฝ่ายสารสนเทศการศึกษา (Educational Information) ที่ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียน การสอน และการวิจัย โดยสามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน  จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำนักคุณภาพการศึกษา(Office of Educational Quality) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ต่อไป

วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งหน่วยงานของสำนักคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
          2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
          3. เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา       
          4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
          5. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
          6. เพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
          7. เพื่อดำเนินการด้านการรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม สำนักคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2554 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.


วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)
          สำนักคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ (MISSION)
          1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
          2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านการวิจัยและประเมินผล
          3. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
          4. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
          6. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
          7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารและความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
          8. ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
          9. ดำเนินการด้านการรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
          10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม สำนักคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2554 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 3829 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 40 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6450 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164514 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207180 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ