การอบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองและการเตรียมความพร้อมฯ พ.ศ. 2565
ภาพประชุม
     กองส่งเสริมคุณภาพ ได้ดำเนินการจัดโครงการกำกับติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ประชุม ๓๒๐๓๑๘ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ผู้ประเมินอิสระ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ


163 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 75 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2453 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17780 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32836 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ