งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การกำกับติดตามรายงานผล SAR
   
ข่าวสารทั่วไปด้านงานประกันคุณภาพฯ
      •  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย “เบญจภาคีศรีอยุธยา” การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 12/03/64

เอกสารความรู้จากหน่วยงานภายนอก
      •  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb อัพเมื่อ 7/09/64
      •  (สำเนา) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/ว๓๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว - ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมารตฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 10.20 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 7 พ.ค. 62) (การประชุม สมศ. วันที่ 15 พ.ค. 62 ณ รร.เดอะทวิน กทม.)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.98 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อ 2 ต.ค. 61)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.85 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  เอกสารประกอบการประชุม สกอ. เรื่อง "แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่" (เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ รร.เซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.60 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.76 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  ตารางแสดงการจำแนกสาขาวิชา ตาม ISCES2013
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.21 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  ตารางราชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.77 mb อัพเมื่อ 12/03/64
      •  ตารางราชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013 (ฉบับภาษาไทย)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 12/03/64

ผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน
      สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีการศึกษา SAR CAR
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
2561
ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.38 mb อัพเมื่อ 17/12/63 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.43 mb อัพเมื่อ 17/12/63
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา SAR CAR
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
2561
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -
      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปีการศึกษา SAR CAR
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.86 mb อัพเมื่อ 17/12/63
2561
ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.63 mb อัพเมื่อ 17/12/63 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.99 mb อัพเมื่อ 17/12/63
      สำนักงานอธิการบดี
ปีการศึกษา SAR CAR
2562
ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ - ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 24.70 mb อัพเมื่อ 17/12/63
2561
ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.57 mb อัพเมื่อ 17/12/63 ประเภทไฟล์ - ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ -


549 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 96 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1396 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1396 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16452 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ