การจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2564)
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Google Site
          -  งานวิจัย
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.74 mb อัพเมื่อ 12/04/65
          -  การนำเสนอผลงาน
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.37 mb อัพเมื่อ 12/04/65
      •   งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานเอกสารภายในหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
          -  งานวิจัย
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.67 mb อัพเมื่อ 12/04/65
          -  การนำเสนอผลงาน
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.13 mb อัพเมื่อ 12/04/65
      •   แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 15/12/64
      •   แผนการจัดการความรู้ หน่วยงาน กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2564
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.49 mb อัพเมื่อ 15/12/64
      •   เอกสารประกอบรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.21 mb อัพเมื่อ 15/12/64

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2563)
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.39 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   งานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.41 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.22 mb อัพเมื่อ 21/10/63
      •   แผนการจัดการความรู้ หน่วยงาน กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.19 mb อัพเมื่อ 6/10/63
      •   เอกสารประกอบแนวทางสำนักงานสีเขียว Green Office 2562 และร่างตัวชี้วัด
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.87 mb อัพเมื่อ 6/10/63

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2562)
      •   งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.36 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.37 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   งานวิจัย เรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.42 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.20 mb อัพเมื่อ 4/10/62
      •   การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.14 mb อัพเมื่อ 4/10/62

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2561)
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.31 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   แบบฟอร์มแผนจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2561
               ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.25 mb อัพเมื่อ 21/12/61

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2560) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) - ของสำนักงานอธิการบดี
      •   แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีการศึกษา 2560 คะแนนสูงสุด จำนวน 1 เรื่อง
           1. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ  ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding)
                 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.67 mb อัพเมื่อ 9/10/61
           พิจารณาให้มีผลคะแนนค่อนข้างดี จำนวน 2 เรื่อง
           1. การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณประจำปี ของกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
                 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.14 mb อัพเมื่อ 9/10/61
           2. การให้ความรู้การใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
                 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb อัพเมื่อ 9/10/61

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2560)
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.63 mb อัพเมื่อ 03/08/59
      •   แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักคุณภาพการศึกษา)
                 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb อัพเมื่อ 9/10/61
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (สำนักคุณภาพการศึกษา)
                 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.50 mb อัพเมื่อ 9/10/61
      •   แผนจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักคุณภาพการศึกษา)
                 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.91 mb อัพเมื่อ 9/10/61
      •   ฟอร์มเอกสารแนบ การจัดการความรู้ KM
               ประเภทไฟล์ DOCX ขนาดไฟล์ 0.29 mb อัพเมื่อ 16/05/61

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2559)
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.13 mb อัพเมื่อ 21/04/65
   ประเภทไฟล์ JPG ขนาดไฟล์ 0.31 mb อัพเมื่อ 21/04/65
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10 mb อัพเมื่อ 03/08/59

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2558)
     •  รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10 mb อัพเมื่อ 06/10/58

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2557)
การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.83 mb อัพเมื่อ 24/10/57
      •   งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 29.5 mb อัพเมื่อ 01/05/57

การจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2556)
การสร้างงานวิจัยจากงานประจำ
      •   งานวิจัย เรื่อง สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 8.48 mb อัพเมื่อ 03/10/56
      •   งานวิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57 mb อัพเมื่อ 26/09/56
      •   งานวิจัย เรื่อง"การศึกษาความรู้และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา"
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.49 mb อัพเมื่อ 10/04/56
      •   บทคัดย่อ การศึกษาความรู้และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (มทร.ส.)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.42 mb อัพเมื่อ 10/04/56
      •   ABSTRACT
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.23 mb อัพเมื่อ 10/04/56

ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ
     •  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
     •  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
     •  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
     •  คุณภาพการศึกษาภายนอก
     •  บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  การใช้แนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเองสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
     •  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.16 mb อัพเมื่อ 04/02/56
บทบาทของนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  ความจำเป็นของการพัฒนาบทบาทนิสิตนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  บทบาทนิสิตนักศึกษากับการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
     •  ภารกิจของนิสิตนักศึกษากับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.52 mb อัพเมื่อ 04/02/56
การใช้แนวคิดการประกันคุณภาพในการพัฒนาทักษะตนเองสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
     •  เป้าหมายในการสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพ
     •  กระบวนการสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพ
     •  แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ
     •  แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
     •  ด้านประกันคุณภาพ
     •  การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  สโมสร  ชมรมของนิสิตนักศึกษา
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.31 mb อัพเมื่อ 04/02/56
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
     •  การสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบ
     •  แนวทางการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     •  การจัดทำจุลสาร  กระดานข่าว  นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
     •  แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
     •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     •  การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  สโมสร  ชมรมของนิสิตนักศึกษา
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.73 mb อัพเมื่อ 04/02/56
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ
          ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 1.00 mb อัพเมื่อ 04/02/56
แนวคิดและแนวปฏิบัติในกรอบ TQF ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
         ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.16 mb อัพเมื่อ 04/02/56


3064 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 154 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6716 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164780 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207446 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ