เกี่ยวกับหน่วยงาน
บุคลากร | 113 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประวัติความเป็นมา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างงาน | 55 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ | 51 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
IQA | 70 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
AUN-QA | 78 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
EdPEx | 226 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน | 54 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 50 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา | 57 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ระบบฝากไฟล์เอกสารหลักฐาน SAR (Google Drive-EQ) | 196 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 | 60 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายชื่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 | 23 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 15 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1078 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4332 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4332 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ