คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
•  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ใช้ข้อมูลถึง 30 เม.ย.65) 
     
 
•  ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013) (ใช้ข้อมูลถึง 30 เม.ย.65) 
     
 
•  คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) (ใช้ข้อมูลถึง 30 เม.ย.65) 
     
 
•  คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒ (ใช้ข้อมูลถึง 30 เม.ย.65) 
     
 
•  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (ใช้ข้อมูลถึง 30 เม.ย.65) 
     
 
•  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ใช้ข้อมูลถึง 30 เม.ย.65)
     
 
•   เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566
     

•   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560
     

•   ศัพท์รายชิ้อสาขาวิชาจำแนกตาม  ISCED
     

•   Manual for The Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions  : Office of the Higher Education Commission (OHEC)
     

•   หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสนนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา
     

•   manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions
     

•   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
     

•   สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
     2650 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 144 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6706 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164770 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207436 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ