คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
•   เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566
     

•   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560
     

•   ศัพท์รายชิ้อสาขาวิชาจำแนกตาม  ISCED
     

•   International Standard Classification of Education (ISCED 1997)
     

•   Manual for The Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions  : Office of the Higher Education Commission (OHEC)
     

•   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2555
     

•   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555
     

•   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2555
     

•   คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ประจำปีการศึกษา 2554
     

•   คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สำหรับ สายสนับสนุน)
     

•   คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ประจำปีการศึกษา 2554
     

•   คู่มือฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
     

•   หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสนนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา
     

•   manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions
     

•   คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
     

•   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
     

•   สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
     

•   เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
     


221 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 50 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1350 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1350 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16406 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ