มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
ลำดับ รหัส มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศใช้ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 SOP 101-01 การรับ-ส่ง -จัดเก็บ และทำลายหนังสือราชการ (ISSUE : 02) สอ. ทุกหน่วยงาน 16 มี.ค. 64
ไฟล์ขนาด 10.70 MB
 
2 SOP 101-02 ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ISSUE : 02) กก. ทุกหน่วยงาน 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 2.75 MB
 
3 SOP 101-03 การใช้ยานพาหนะ (ISSUE : 02) กก. ทุกหน่วยงาน 13 มิ.ย. 60
ไฟล์ขนาด 1.90 MB
 
4 SOP 101-04 งานขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ กก. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 6.74 MB
 
5 SOP 101-05 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ISSUE : 02) กก. กบน./กบว./กบส. 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 1.48 MB
 
6 SOP 101-06 การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กก. กก. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 3.10 MB
 
7 SOP 101-07 งานเช่ายืมวัสดุอุปกรณ์ (ISSUE : 02) กก. ทุกหน่วยงาน 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 1.63 MB
 
8 SOP 101-08 งานออกแบบและก่อสร้าง กก. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.37 MB
 
9 SOP 101-09 การบริการอัดสำเนาเอกสาร (ISSUE : 02) กก. ทุกหน่วยงาน 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 2.24 MB
 
10 SOP 101-10 งานจัดทำหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า (ISSUE : 03) กก. ทุกหน่วยงาน 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 2.79 MB
 
11 SOP 101-11 การให้บริการทางวิชาการ(แบบมีรายได้) (ISSUE : 02) กก. กค./คณะ 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 1.33 MB
 
12 SOP 102-01 งานจัดซื้อจัดจ้าง (ISSUE : 02) กค. ทุกหน่วยงาน 14 ม.ค. 62
ไฟล์ขนาด 117 MB
 
13 SOP 102-02 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน (ISSUE : 02) กค. ทุกหน่วยงาน 4 ก.พ. 64
ไฟล์ขนาด 8.48 MB
 
14 SOP 102-03 งานคืนหลักประกันสัญญา กค. กบน./กบว./กบส. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.57 MB
 
15 SOP 102-04 งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม กค. กบน./กบว./กบส. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 4.56 MB
 
16 SOP 102-05 งานตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่าย กค. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 2.38 MB
 
17 SOP 102-06 การขอขยายเงินกันเงินงบประมาณ กค. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 2.88 MB
 
18 SOP 103-01 การจัดทำงบประมาณเงินแผ่นดิน กผ. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 7.66 MB
 
19 SOP 103-02 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ กผ. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 5.82 MB
 
20 SOP 103-03 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ กผ. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 2.26 MB
 
21 SOP 103-04 การกำกับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ISSUE : 02) กผ. ทุกหน่วยงาน 28 ส.ค. 62
ไฟล์ขนาด 9.38 MB
 
22 SOP 103-05 งานจัดทำหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า (ISSUE : 02) กผ. ทุกหน่วยงาน 29 ส.ค. 61   ยกเลิก 4 ต.ค. 62
23 SOP 103-06 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กผ. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 2.10 MB
 
24 SOP 103-07 การจัดทำรายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ISSUE : 02) กผ. ทุกหน่วยงาน 2 ก.ค. 62
ไฟล์ขนาด 20.40 MB
 
25 SOP 104-01 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กบ. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 8.99 MB
 
26 SOP 104-02 การดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กบ. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 39.80 MB
 
27 SOP 104-03 การดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ISSUE : 02) กบ. ทุกหน่วยงาน 21 ส.ค. 63
ไฟล์ขนาด 11.01 MB
 
28 SOP 104-04 การจัดตั้ง ยุบเลิก ปรับปรุงการบริหารหน่วยงานเป็นการภายใน กบ. กบ. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 4.60 MB
 
29 SOP 104-05 จัดทำหนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขัน กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.07 MB
 
30 SOP 104-06 การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กบ. กบ. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.73 MB
 
31 SOP 104-07 เลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ISSUE 03) กบ. กบ. 27 ส.ค. 63
ไฟล์ขนาด 40.50 MB
 
32 SOP 104-08 สรรหาบุคลากร กบ. กบ. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.99 MB
 
33 SOP 104-09 บุคลากรทุกประเภทลาออก กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.17 MB
 
34 SOP 104-10 การต่อสัญญาจ้างบุคลากร กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 37.90 MB
 
35 SOP 104-11 เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ กบ. กบ. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.02 MB
 
36 SOP 104-12 งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ISSUE : 02) กบ. ทุกหน่วยงาน 13 ก.ย. 62
ไฟล์ขนาด 13.50 MB
 
37 SOP 104-13 การรับโอน ให้โอน ย้าย ช่วยราชการกลับต้นสังกัด กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 2.41 MB
 
38 SOP 104-14 แต่งตั้งบุคคลทุกประเภทให้ดำรงตำแหน่ง กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.88 MB
 
39 SOP 104-15 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 7.44 MB
 
40 SOP 104-16 การปรับระดับการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 4.48 MB
 
41 SOP 104-17 การรับรองคุณวุฒิและการปรับวุฒิ กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 4.03 MB
 
42 SOP 104-18 ประเมินหัวหน้าส่วนราชการ กบ. กบ. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.61 MB
 
43 SOP 104-19 งานบริการด้านบริหารงานบุคคล กบ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 23.7 MB
 
44 SOP 104-20 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท กบ. กบ. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 27.4 MB
 
45 SOP 105-01 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (ISSUE : 02) กพ. สวท./กค./กบน./กบว./กบส. 18 ต.ค. 61
ไฟล์ขนาด 13.3 MB
 
46 SOP 105-02 ทุนการศึกษา กพ. กบน./กบว./กบส./คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.75 MB
 
47 SOP 105-03 งานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร กพ. กบน./กบว./กบส./คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 1.88 MB
 
48 SOP 105-04 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กพ. กบน./กบว./กบส./คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 2.86 MB
 
49 SOP 105-05 งานผ่อนผันทหาร กพ. กบน./กบว./กบส./คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 3.57 MB
 
50 SOP 105-06 การให้บริการรักษาพยาบาล กพ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.71 MB
 
51 SOP 105-07 งานบริการหอพักนักศึกษา (ISSUE : 02) กพ. กค. 4 ต.ค. 62
ไฟล์ขนาด 10.1 MB
 
52 SOP 106-01 รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ กบน. กก./กบน./กบว./กบส. 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.29 MB
 
53 SOP 109-01 งานประกันคุณภาพการศึกษา (ISSUE : 02) กสค. ทุกหน่วยงาน 22 ก.ค. 63
ไฟล์ขนาด 5.40 MB
 
54 SOP 109-02 งานการดำเนินกิจกรรม 5ส +3 กสค. ทุกหน่วยงาน 23 ก.ย. 65
ไฟล์ขนาด 1.51 MB
55 SOP 109-03 งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กสค. ทุกหน่วยงาน 23 ก.ย. 65
ไฟล์ขนาด 8.15 MB
56 SOP 110-01 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ตสน. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 2.94 MB
 
57 SOP 200-01 งานการไปนำเสนอผลงานวิชาการและการเสนอขอรับเงินรางวัล สวพ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.83 MB
 
58 SOP 200-02 งานวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ สวพ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 3.35 MB
 
59 SOP 200-03 งานทรัพย์สินทางปัญญา สวพ. กบ./คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 7.86 MB
 
60 SOP 200-04 งานบริหารจัดการงานวิจัย สวพ. ทุกหน่วยงาน 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 20.2 MB
 
61 SOP 200-05 การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า สวพ. คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 5.80 MB
 
62 SOP 200-06 โครงการคลินิกเทคโนโลยีการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี สวพ. กบ./คณะ 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 12.3 MB
 
63 SOP 200-07 การให้บริการทางวิชาการ (แบบมีรายได้) สวพ. กบ./คณะ 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 4 ต.ค. 62
64 SOP 300-01 การให้บริการคอมพิวเตอร์ (ISSUE : 02) สวส. ทุกหน่วยงาน 27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 0.96 MB
 
65 SOP 300-02 การให้บริการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ISSUE : 02) สวส. ทุกหน่วยงาน 27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 1.85 MB
 
66 SOP 300-03 การให้บริการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (ISSUE : 02) สวส. ทุกหน่วยงาน 27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 1.34 MB
 
67 SOP 300-04 งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISSUE : 02) สวส. ทุกหน่วยงาน 27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 2.39 MB
 
68 SOP 300-05 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ISSUE : 02) สวส. กค./กบน./กบว./
กบส./คณะ
27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 2.07 MB
 
69 SOP 300-06 งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
70 SOP 300-07 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (ISSUE : 02) สวส. ทุกหน่วยงาน 27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 1.59 MB
 
71 SOP 300-08 แนวการปฏิบัติผลิตสื่อ (ISSUE : 02) สวส. ทุกหน่วยงาน 27 พ.ย. 62
ไฟล์ขนาด 1.77 MB
 
72 SOP 300-09 งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์ สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
73 SOP 300-10 งานตรวจสอบระบบสารสนเทศและเครือข่าย สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
74 SOP 300-11 การจัดทำแผนและนโยบายด้านสารสนเทศ สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
75 SOP 300-12 การวิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศ สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
79 SOP 300-13 สำรองข้อมูล สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
80 SOP 300-14 การวางแผนและพัฒนาสารสนเทศ สวส. - 27 มี.ค. 60   ยกเลิก 27 พ.ย. 62
81 SOP 400-01 การบริการอัดสำเนาเอกสาร สวท. ทุกหน่วยงาน 22 ม.ค. 59   ยกเลิก 14 พ.ค. 62
82 SOP 400-02 การขอเพิ่มรายวิชา (ISSUE : 02) สวท. คณะ/กค. 11 ก.ย. 62
ไฟล์ขนาด 2.24 MB
 
83 SOP 400-03 การขอถอนรายวิชา (ISSUE : 02) สวท. คณะ/กค. 11 ก.ย. 62
ไฟล์ขนาด 1.60 MB
 
84 SOP 400-04 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา (ISSUE : 02) สวท. คณะ 11 ก.ย. 62
ไฟล์ขนาด 2.67 MB
 
85 SOP 400-05 สหกิจศึกษา สวท. คณะ 22 ม.ค. 59   ยกเลิก 14 พ.ค. 62
86 SOP 400-06 การเทียบโอนผลการศึกษา (ISSUE : 02) สวท. คณะ 11 ก.ย. 62
ไฟล์ขนาด 2.30 MB
 
87 SOP 400-07 กระบวนการจัดการเรียนการสอน สวท. กบน./กบว./กบส./
กค./กก./คณะ
27 มี.ค. 60   ยกเลิก 14 พ.ค. 62
88 SOP 400-08 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ (ISSUE : 02) สวท. สวส./กบน./กบว./กบส./
กค./กก./กพ./คณะ
11 ก.ย. 62
ไฟล์ขนาด 85.4 MB
 
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ รหัส มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศใช้ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 SOP 300-08 แนวการปฏิบัติผลิตสื่อ      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 29/11/62
2 SOP 300-07 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 29/11/62
3 SOP 300-05 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 29/11/62
4 SOP 300-04 งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 29/11/62
5 SOP 300-03 การให้บริการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 29/11/62
6 SOP 300-02 การให้บริการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 29/11/62
7 SOP 300-01 การให้บริการคอมพิวเตอร์      
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 08/10/62
8 SOP 101-11 การให้บริการทางวิชาการ(แบบมีรายได้)      
ไฟล์ขนาด 13.3 MB
อัพเมื่อ 08/10/62
9 SOP 101-10 งานจัดทำหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า      
ไฟล์ขนาด 2.79 MB
อัพเมื่อ 08/10/62
10 SOP 101-09 การบริการอัดสำเนาเอกสาร      
ไฟล์ขนาด 2.24 MB
อัพเมื่อ 08/10/62
11 SOP 101-07 งานเช่ายืมวัสดุปกรณ์      
ไฟล์ขนาด 16.2 MB
อัพเมื่อ 08/10/62
12 SOP 101-05 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      
ไฟล์ขนาด 1.48 MB
อัพเมื่อ 08/10/62
13 SOP 101-02 ประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ไฟล์ขนาด 2.75 MB
อัพเมื่อ 08/10/62
14 SOP 104-12 งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ      
ไฟล์ขนาด 13.5 MB
อัพเมื่อ 26/09/62
15 SOP 104-07 เลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น      
ไฟล์ขนาด 39.5 MB
อัพเมื่อ 26/09/62
16 SOP 400-08 ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่      
ไฟล์ขนาด 85.4 MB
อัพเมื่อ 19/09/62
17 SOP 400-06 เทียบโอนผลการศึกษา      
ไฟล์ขนาด 2.30 MB
อัพเมื่อ 19/09/62
18 SOP 400-04 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา      
ไฟล์ขนาด 2.67 MB
อัพเมื่อ 19/09/62
19 SOP 400-03 การขอถอนรายวิชา      
ไฟล์ขนาด 1.60 MB
อัพเมื่อ 19/09/62
20 SOP 400-02 การขอเพิ่มรายวิชา      
ไฟล์ขนาด 2.24 MB
อัพเมื่อ 19/09/62
21 SOP 103-04 การกำกับติดตามวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     28 ส.ค.62
ไฟล์ขนาด 9.38 MB
อัพเมื่อ 12/09/62
22 SOP 103-07 การจัดทำรายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี      
ไฟล์ขนาด 20.4 MB
อัพเมื่อ 05/07/62
23 SOP 102-01 งานจัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุง (ISSUE : 02) กค.    
ไฟล์ขนาด 117.06 MB
อัพเมื่อ 16/01/62
24 FM-SOP 105-01 ปรับปรุง (ISSUE : 02) กพ.    
ไฟล์ขนาด 7.58 MB
อัพเมื่อ 30/10/61
25 FM-SOP 103-05 ปรับปรุง (ISSUE : 02) กผ.    
ไฟล์ขนาด 1.33 MB
อัพเมื่อ 06/09/61
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ รหัส มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศใช้ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 - แบบฟอร์มหนังสือภายใน (ISSUE : 01) (FM-SOP 101-01-01) - - -   ยกเลิก 02/10/60
2 SOP 101-01 - กก. - 29 ก.ย. 60
ไฟล์ขนาด 5.24 MB
อัพเมื่อ 02/10/60
3 - ประกอบด้วยรหัส SOP 101-04 / SOP 101-05 / SOP 101-06 / SOP 101-07 / SOP 101-08 กก. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด - MB
อัพเมื่อ 11/04/60
4 - ประกอบด้วยรหัส SOP 102-02 / SOP 102-03 / SOP 102-04 / SOP 102-05 / SOP 102-06 กค. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 16.3 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
5 - ประกอบด้วยรหัส SOP 104-04 / SOP 104-05 / SOP 104-06 / SOP 104-07 / SOP 104-08 / SOP 104-09 / SOP 104-10 / SOP 104-11 / SOP 104-12/SOP 104-13 / SOP 104-14 / SOP 104-15 / SOP 104-16 / SOP 104-17 / SOP 104-18 / SOP 104-19 / SOP 104-20 กบ. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 25.0 MB
อัพเดตเมื่อ 14/06/60
6 - ประกอบด้วยรหัส SOP 103-05 / SOP 103-06 / SOP 103-07 กผ. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 6.25 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
7 SOP 106-01 - กบน. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 3.79 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
8 - ประกอบด้วยรหัส SOP 105-01 / SOP 105-02 / SOP 105-03 / SOP 105-04 / SOP 105-05 / SOP 105-06 / SOP 105-07 กพ. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 32.5 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
9 - ประกอบด้วยรหัส SOP 109-01 / SOP 109-02 / SOP 109-03 สคศ. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 12.9 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
10 - ประกอบด้วยรหัส SOP 200-01 / SOP 200-02 / SOP 200-03 / SOP 200-04 / SOP 200-05 / SOP 200-06 / SOP 200-07 สวพ. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 43.1 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
11 - ประกอบด้วยรหัส SOP 300-01 / SOP 300-02 / SOP 300-03 / SOP 300-04 / SOP 300-05 / SOP 300-06 / SOP 300-07 / SOP 300-08/SOP 300-09 / SOP 300-10 / SOP 300-11 / SOP 300-12 / SOP 300-131 / SOP 300-14 สวส. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 31.5 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
12 - ประกอบด้วยรหัส SOP 400-07 / SOP 400-08 สวท. - 27 มี.ค. 60
ไฟล์ขนาด 45.3 MB
อัพเมื่อ 11/04/60
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ รหัส มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศใช้ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 - สรุปคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน - - -
ไฟล์ขนาด 0.78 MB
อัพเมื่อ 06/07/59
2 - การรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บ และทำลายหนังสือราชการ กก.   ครั้งที่ 1/2559 ณ 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 10.60 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
3 - ประชุมสภามหาวิทยาลัย กก.   ครั้งที่ 1/2559 ณ 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 2.92 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
4 - การใช้ยานพาหนะ กก.   ครั้งที่ 1/2559 ณ 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 0.22 MB
อัพเมื่อ 26/06/61
5 - การใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ (ยกเลิก) กก.   ครั้งที่ 1/2559 ณ 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 1.76 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
6 - งานจัดซื้อ/จัดจ้าง กค.   ครั้งที่ 1/2559 ณ 22 ม.ค. 59
ไฟล์ขนาด 38.90 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
7 - การจัดทำงบประมาณเงินแผ่นดิน กผ.    
ไฟล์ขนาด 54.00 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
8 - การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ กผ.    
ไฟล์ขนาด 4.00 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
9 - การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ กผ.    
ไฟล์ขนาด 1.78 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
10 - การกำกับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กผ.    
ไฟล์ขนาด 17.80 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
11 - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กบ.    
ไฟล์ขนาด 6.97 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
12 - การดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กบ.    
ไฟล์ขนาด 31.80 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
13 - การดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กบ.    
ไฟล์ขนาด 16.20 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
14 - การตรวจสอบภายใน ตสน.    
ไฟล์ขนาด 2.94 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
15 - การบริการอัดสำเนาเอกสาร สวท.    
ไฟล์ขนาด 2.43 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
16 - การขอเพิ่มรายวิชา สวท.    
ไฟล์ขนาด 7.11 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
17 - การขอถอนรายวิชา สวท.    
ไฟล์ขนาด 2.47 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
18 - การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา สวท.    
ไฟล์ขนาด 7.39 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
19 - สหกิจศึกษา สวท.    
ไฟล์ขนาด 10.00 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
20 - การเทียบโอนผลการศึกษา สวท.    
ไฟล์ขนาด 3.99 MB
อัพเมื่อ 08/03/59
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ รหัส มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ประเภทไฟล์ ไฟล์ขนาด อัพเมื่อ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 - แบบฟอร์มการพิจารณาคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) RAR 21.7 MB 12/10/58  
2 - แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) VISIO 0.98 MB 18/05/58  
DOCX 0.15 MB 15/05/58  
3 - แบบตอบรับ การลงพื้นที่ให้ความรู้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) DOCX 0.14 MB 23/03/58  
4 - ตัวอย่างการเขียนโดยใช้โปรแกรม visio RAR 0.28 MB 23/01/58  
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ รหัส มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ประเภทไฟล์ ไฟล์ขนาด อัพเมื่อ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 - แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) PDF 0.54 MB 31/10/57  
2 - กำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) PDF 0.82 MB 17/03/57  
3 - แผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) PDF 0.37 MB 17/03/57  
4 - คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (SOP) PDF 1.67 MB 12/03/57  
   5 ข้อมูลในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(SOP) (เอกสารตรวจวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557)
5.1 - กลุ่มที่ 1   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 32.10 MB
 
5.2 - กลุ่มที่ 2   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 43.90 MB
 
5.3 - กลุ่มที่ 3   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 47.50 MB
 
5.4 - กลุ่มที่ 4   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 63.60 MB
 
5.5 - กลุ่มที่ 5   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 33.80 MB
 
5.6 - กลุ่มที่ 6   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 139.00 MB
 
5.7 - กลุ่มที่ 7   ประเภทไฟล์ RAR 06/03/57
ไฟล์ขนาด 18.40 MB
 
5.8 - รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)   ประเภทไฟล์ PDF 06/03/57
ไฟล์ขนาด 0.68 MB
 
5.9 - เอกสารอบรม มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)   ประเภทไฟล์ PPT 03/03/57
ไฟล์ขนาด 4.63 MB
 
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ประเภทไฟล์ ไฟล์ขนาด อัพเมื่อ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ฟอร์มการทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) RAR 0.13 MB 04/03/56  


3618 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 150 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6712 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164776 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207442 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ