ระเบียบ/ประกาศ
«ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ»
ข้อบังคับ
      •  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97mb  อัพเมื่อ 01/10/58
 
ระเบียบต่างๆ
      -
 
ประกาศต่างๆ
      • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.46 mb อัพเมื่อ 01/08/65
      • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.61 mb อัพเมื่อ 01/08/65
      • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.51 mb อัพเมื่อ 01/08/65
      • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.97 mb อัพเมื่อ 22/07/65
      • ประกาศ มทรส. เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ลงวันที่ 31 ต.ค. พ.ศ. 2561)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.21 mb อัพเมื่อ 21/03/65
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.54 mb อัพเมื่อ 01/10/58
      •  ประกาศ มทรส. เรื่อง นโยบายการบริหารด้านการประกันคุณภาพภายใน มทร.ส. พ.ศ. 2556
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 19/06/57
 


2878 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 162 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6724 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164788 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207454 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ