งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีพุทธศักราช 2566
   •  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.08 mb อัพเมื่อ 10/03/66
   •  หนังสือ สมศ. ที่ มศ 0002/4418 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.04 mb อัพเมื่อ 10/03/66

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีพุทธศักราช 2564
   •  คู่มือการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 11.4 mb อัพเมื่อ 09/06/64
   •  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) ฉบับสถาบันอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.53 mb อัพเมื่อ 07/06/64

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีพุทธศักราช 2557
   •  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิ.ย. 2557
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb อัพเมื่อ 07/07/57
   •  แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 7.96 mb อัพเมื่อ 06/01/57

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ปีพุทธศักราช 2556
ข่าว สมศ. ทั่วไป
   •  Common Data Set สมศ.1 สำหรับคณะ ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.62 mb อัพเมื่อ 13/06/56
   •  เอกสารให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพ สมศ. (งานวิชาการนานาชาติ วันที่ 7-8 พ.ย.56)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.66 mb อัพเมื่อ 11/11/56
   •  ความก้าวหน้าและการได้มาของกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก : รอบสี่
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10 mb อัพเมื่อ 11/11/56
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับคณะ
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ระดับมหาวิทยาลัย)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.84 mb อัพเมื่อ 11/09/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 101 mb อัพเมื่อ 26/08/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.18 mb อัพเมื่อ 11/09/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.05 mb อัพเมื่อ 26/08/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.2 mb อัพเมื่อ 26/08/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.36 mb อัพเมื่อ 11/09/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะศิลปศาสตร์)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.19 mb อัพเมื่อ 11/09/56
   •  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (คณะวิทยาลัยการจัดการ)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.50 mb อัพเมื่อ 26/08/56

   •  ฟอร์มคำนวณคะแนน สมศ. รอบสาม
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 06/02/56
   •  ฟอร์มเก็บข้อมูล สมศ. รอบสาม
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.47 mb อัพเมื่อ 05/05/56
   •   คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดับอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.33 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •   ฉบับผู้ประเมิน (ระดับอุดมศึกษา)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.54 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •    คำอธิบายประกอบการใช้แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.30 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •   คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.53 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •   กัลยาณมิตรประเมิน คุณพร้อมประเมินหรือยัง
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.06 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •   รายงานสรุปผลประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.22 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •   กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พฤศจิกายน 2546)
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 2.39 mb อัพเมื่อ 20/01/56
   •  แบบฟอร์ม Excel เพื่อบันทึกข้อมูล Automater QA
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.74 mb อัพเมื่อ 01/12/56
   •  รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.18 mb อัพเมื่อ 18/09/55
   •  กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ปรับปรุงครั้งล่าสุด ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 11/2552 วันที่ 22 ธันวาคม 2552
   ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 15/02/53
   •  (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ...
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.36 mb อัพเมื่อ 01/02/53
   •  ประเด็นข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.15 mb อัพเมื่อ 01/02/53
   •  การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย+น้ำหนักประเมิน สมศ รอบสาม 30 กย. 2552
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.36 mb อัพเมื่อ 01/02/53
   •  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.13 mb อัพเมื่อ 01/02/53


4039 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 38 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6448 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164512 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207178 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ