งานการบริหารความเสี่ยง
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2566
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 19/04/66
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.86 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.70 mb อัพเมื่อ 15/03/66
 
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2565
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.83 mb อัพเมื่อ 11/04/65
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.20 mb อัพเมื่อ 17/01/65
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.68 mb อัพเมื่อ 17/01/65
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2564
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.22 mb อัพเดตเมื่อ 24/05/64
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.13 mb อัพเดตเมื่อ 24/05/64
      •  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(แผน)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.09 mb อัพเดตเมื่อ 01/04/64
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ผล)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.62 mb ลงข้อมูลเมื่อ 01/04/64 อัพเดตเมื่อ 30/04/64
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2563
      •  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 9 เดือน
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.12 mb อัพเดตเมื่อ 22/06/63
      •  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.38 mb อัพเดตเมื่อ 01/06/63
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.12 mb อัพเมื่อ 22/04/63
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2562
      •  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔/ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.88 mb อัพเมื่อ 24/04/62
      •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.15 mb อัพเมื่อ 02/04/62
      •  แผนบริหารความเสี่ยง มทรส. ปีงบประมาณ 2562
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.9 mb อัพเมื่อ 18/03/62
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2561
      •  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มทรส. ปี 62 (แบบ บส.1) ใช้ถึง 19 พฤศจิกายน 2561
               ประเภทไฟล์ DOCX ขนาดไฟล์ 0.48 mb อัพเมื่อ 05/11/61
      •  แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
               ประเภทไฟล์ html ขนาดไฟล์ - mb อัพเมื่อ 23/05/60
      •  แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดRISK_KRI (UPDATE 02/08/61)
               ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.13 mb อัพเมื่อ 02/08/61
      •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 10.3 mb อัพเมื่อ 09/05/61
      •  รายผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.53 mb อัพเมื่อ 09/05/61
      •  แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อกำหนดรหัสผู้ใช้งาน ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
          ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หน่วยงาน สวพ. สวท. สวส. กองภายในสำนักงานอธิการบดี (ไม่ต้องใส่ข้อมูล แยกงาน) ส่งข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงาน 1 ท่าน
               ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.21 mb อัพเมื่อ 21/03/61
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2560
      •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 35.4 mb อัพเมื่อ 06/02/60
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2559
      •   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปรับปรุงครั้งที่ 2 (มกราคม พ.ศ. 2559)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 40.4 mb อัพเมื่อ 19/04/66
      •   แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ บส.1)
               ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.22 mb อัพเมื่อ 26/07/59
      •   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SP712)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.72 mb อัพเมื่อ 19/05/59
      •   แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.80 mb อัพเมื่อ 22/10/58
      •   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2559
    ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.88 mb อัพเมื่อ 23 ก.พ. 2559 ประชุมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2558
     •  แบบตอบรับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 1/2559
               ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 22/10/58
     •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2558
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.76 mb อัพเมื่อ 17/07/58
   แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2558)
   แบบ บส.
      •   แบบ บส. 3
              ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.46 mb อัพเมื่อ 16/10/57
      •   แบบ บส. 2
              ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.44 mb อัพเมื่อ 16/10/57
      •   แบบ บส. 1
              ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์0.52 mb อัพเมื่อ 16/10/57

 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2557
     •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ mb อัพเมื่อ 17/07/58
     •  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2557
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb อัพเมื่อ 03/03/57

 งานการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2556
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2556
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.99 mb อัพเมื่อ 03/03/57
      •   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.1 mb อัพเมื่อ 10/04/56
      •   แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.03 mb อัพเมื่อ 05/04/56
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
      •   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปรับปรุง มกราคม 2555)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.53 mb อัพเมื่อ 16/11/55
      •   ตัวอย่าง การเขียนรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ(แบบ บส. 3)
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.91 mb อัพเมื่อ 21/08/55
      •   แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ (แบบ บส. 3)
               ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.12 mb อัพเมื่อ 17/08/55
      •   แผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ. 2555
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 9.25 mb อัพเมื่อ 01/08/55
      •   แผนบริหารความเสี่ยง สำนักคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb อัพเมื่อ 28/03/55
      •   คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Word 2007)
               ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.56 mb อัพเมื่อ 19/03/55
      •   แบบแผนบริหารความเสี่ยง
               ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.60 mb อัพเมื่อ 18/09/55


4479 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 154 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6716 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164780 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207446 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ