งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2566
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 561/2566 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.63 mb  อัพเมื่อ 30/05/66
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2565
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 663/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 663/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 666/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 664/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 667/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 665/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 669/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 27/06/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 520/2566 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.36 mb  อัพเมื่อ 18/05/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 529/2566 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.0 mb  อัพเมื่อ 18/05/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 473/2566 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.60 mb  อัพเมื่อ 01/05/66
» คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 283/2566 ลงวันที่ 9 มี.ค. 66 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2024 (เพิ่มเติม)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.18 mb  อัพเมื่อ 14/03/66  ถึงวันที่ 10 มี.ค. 67 (นำออก)
» คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 3347/2565 ลงวันที่ 30 พ.ย. 65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Ranking 2024
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.43 mb  อัพเมื่อ 27/01/66
» คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 3220/2565 ลงวันที่ 31 ต.ค. 65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.00 mb  อัพเมื่อ 02/11/65
» คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 2355/2565 ลงวันที่ 18 ส.ค. 65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.79 mb  อัพเมื่อ 18/08/65
» คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ ที่ 794/2565 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.67 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2564
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร
   - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.16 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.96 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
   - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.64 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.38 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.64 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
   - คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.41 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.22 mb  อัพเมื่อ 09/06/65
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.15 mb  อัพเมื่อ 09/06/65
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.08 mb  อัพเมื่อ 09/06/65
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.69 mb  อัพเมื่อ 07/09/64
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank 2022 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิ ระดับสถาบันและระดับสาขาวิชา
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.95 mb  อัพเมื่อ 07/09/64
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2563
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร
   1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.27 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
   2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
   3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.93 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
   4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.95 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
   5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.60 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
   6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.85 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.87 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.08 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.58 mb  อัพเมื่อ 24/05/64
     • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน (เพิ่มเติม)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.08 mb  อัพเมื่อ 07/09/64
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.57 mb  อัพเมื่อ 14/12/63
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2562
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.23 mb  อัพเมื่อ 22/06/63  อัพเดตข้อมูลเมื่อ 09/07/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
   1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 7.65 mb  อัพเมื่อ 22/06/63  อัพเดตข้อมูลเมื่อ 09/07/63
   2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.11 mb  อัพเมื่อ 22/06/63  อัพเดตข้อมูลเมื่อ 01/07/63
   3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.01 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
   4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.71 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
   5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.73 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
   6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.90 mb  อัพเมื่อ 22/06/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.27 mb  อัพเมื่อ 09/06/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.44 mb อัพเมื่อ 09/06/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.40 mb  อัพเมื่อ 17/01/63  ปรับปรุงเมื่อ 28/01/63
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.13 mb  อัพเมื่อ 01/10/62
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.41 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.38 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.34 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.12 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
          4.1 คำสั่งแก้ไข วันตรวจ สาขาวิชาสารสนเทศ (1307/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.12 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
          4.2 คำสั่งแก้ไขวันตรวจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1308/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.02 mb  อัพเมื่อ 09/09/62
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.10 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
      6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.90 mb  อัพเมื่อ 22/08/62
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 17/09/62
     1. คำสั่งแก้ไขวันตรวจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (1486/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.99 mb  อัพเมื่อ 17/09/62
     2. คำสั่งแก้ไขวันตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (1484/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.99 mb  อัพเมื่อ 09/09/62
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน (24 ก.ค.62)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 05/07/62
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.47 mb  อัพเมื่อ 02/04/62
   » คำสั่ง เปลี่ยนแปลงวันและกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน (18-19 พ.ย. 62) แก้ไขฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.86 mb  อัพเมื่อ 09/08/62
   » คำสั่ง เปลี่ยนแปลงวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน (21-22 พ.ค.62) แก้ไขฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1
  ยกเลิก  ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.82 mb  อัพเมื่อ 29/05/62
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.31 mb  อัพเมื่อ 24/04/62
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (อัพเดต 22 ม.ค.62)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.80 mb  อัพเมื่อ 25/10/61
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.06 mb  อัพเมื่อ 11/01/61
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.10 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.84 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.67 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.27 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 3.86 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
       » เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.93 mb  อัพเมื่อ 18/10/61
      6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.60 mb  อัพเมื่อ 19/09/61
       » เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.75 mb  อัพเมื่อ 18/10/61
» ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.46 mb  อัพเมื่อ 17/09/61
» ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.50 mb  อัพเมื่อ 17/09/61
» เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.82 mb  อัพเมื่อ 02/10/61
» ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.31 mb  อัพเมื่อ 07/06/61
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.13 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.84 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 2.92 mb  อัพเมื่อ 09/03/61
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.16 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
      6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.67 mb  อัพเมื่อ 16/10/60
» ระดับหน่วยงานคณะ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.98 mb  อัพเมื่อ 21/08/60
» ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 11/08/60
» ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.55 mb  อัพเมื่อ 18/04/60
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 23/08/60
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2558
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.14 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.02 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 13/10/59
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.32 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
      6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.78 mb  อัพเมื่อ 23/09/59
» ระดับคณะ (รวมทุกคณะ)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.13 mb  อัพเมื่อ 23/10/59
 
 คำสั่งแต่งตั้ง ประจำปีการศึกษา 2557
» ระดับหลักสูตร (แยกคณะ)
      1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.90 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.84 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.83 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.83 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.85 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      6. คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.60 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      7. วิทยาลัยการจัดการ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.54 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
 » ระดับคณะ (รวมทุกคณะ)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.11 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
» ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
      1. สำนักงานอธิการบดี
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.53 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.53 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.55 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
      4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.54 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
» ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.25 mb  อัพเมื่อ 30/12/58
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2565 
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.67 mb  อัพเมื่อ 24/06/65
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2564 
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.26 mb  อัพเมื่อ 14/06/64
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2563
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.51 mb  อัพเมื่อ 28/04/63
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2562
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.04 mb  อัพเมื่อ 28/06/62
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2561
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.75 mb  อัพเมื่อ 25/10/61
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2560
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.15 mb  อัพเมื่อ 20/11/60
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2559
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.74 mb  อัพเมื่อ 27/12/59
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2558
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.77 mb  อัพเมื่อ 28/12/58
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2557
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.41 mb  อัพเมื่อ 31/10/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.43 mb  อัพเมื่อ 17/09/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.62 mb  อัพเมื่อ 06/11/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.27 mb  อัพเมื่อ 22/08/54
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.46 mb  อัพเมื่อ 20/06/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.63 mb  อัพเมื่อ 22/08/54
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.61 mb  อัพเมื่อ 20/06/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
» คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.97 mb  อัพเมื่อ 12/12/55
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.96 mb  อัพเมื่อ 12/12/55
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.28 mb  อัพเมื่อ 19/05/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 9 เดือน)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 05/03/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.51 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 08/08/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.64 mb  อัพเมื่อ 15/08/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 12 เดือน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน เฉพาะ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.63 mb  อัพเมื่อ 19/05/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.14 mb  อัพเมื่อ 19/05/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.25 mb  อัพเมื่อ 06/06/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (แต่งตั้งเฉพาะ ครุศาสตร์ฯ บริหารฯ และวิทยาลัยการจัดการ)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.47 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (ฉบับยกเลิก ครุศาสตร์ฯ บริหารฯ และวิทยาลัยการจัดการ)
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.23 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.60 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ rar  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 9 เดือน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2556
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.79 mb  อัพเมื่อ 05/03/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.47 mb  อัพเมื่อ 05/03/57
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 4.23 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.81 mb  อัพเมื่อ 21/03/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 1.46 mb  อัพเมื่อ 05/07/55
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.11 mb  อัพเมื่อ 20/05/54
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับปฏิบัติ ระดับสถาบัน
» คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.70 mb  อัพเมื่อ 30/11/54


3973 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 172 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6734 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164798 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207464 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ