ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. จำนวน 7 ครั้ง | 72 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ EdPEx วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 | 126 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ตอบรับ : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 | 85 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตอบรับ : การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนาเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 | 74 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ดาวน์โหลด : เกียรติบัตร การเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. จำนวน 7 ครั้ง | 89 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท. งานส่งเสริมคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รับชมวิดีโอการบรรยาย "เกณฑ์ EdPEx 2567-2570" ครั้งที่ 1-7 ได้ที่ช่อง Youtube Edpex Proj ของ สป.อว. | 79 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ตอบรับ : การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนาเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. ครั้งที่ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 | 76 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 | 78 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ดาวน์โหลด : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 พ.ค. 67 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) | 283 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. งานส่งเสริมคุณภาพ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 6 | 20 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตอบรับ : การประชุมสัมมนาการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนาเกณฑ์EdPEx ฉบับปี 2567-2570” จัดโดย สป.อว. ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
TWAEA 2023 Analyis Report on Students' Learning Outcomes and Satisfaction in Thailand : RUS | 16 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการฝากไฟล์เอกสารหลักฐาน SAR ในระบบ CHE QA Online ผ่าน Google Drive กลางของมหาวิทยาลัย วันที่ 26 มิ.ย. 67 (ออนไลน์) เวลา 13.00 น. | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บุคลากร งานส่งเสริมคุณภาพ สวท. บรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา "เติมพลังแกนนำนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน" | 16 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
อว. ประกาศผล EdPEx300 รุ่น 7 พ.ศ. 2567 | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตอบรับเข้าร่วม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ ราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2567 | 96 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 6 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1069 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4323 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4323 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ