กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.48 mb อัพเมื่อ 10/06/62

กฎกระทรวง
      •  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.95 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.13 mb อัพเมื่อ 17/05/62

ประกาศ
      •  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 )
     ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35 mb อัพเมื่อ 22/02/65
 
      •  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
     ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.30 mb อัพเมื่อ 22/02/65
 
      •  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณ๓าพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การติดตามตรวจสอบคุณ๓าพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.20 mb อัพเมื่อ 22/02/65
 
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.95 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.20 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.49 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.15 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.24 mb อัพเมื่อ 17/05/62

พระราชบัญญัติ
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.00 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.44 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.68 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.14 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
               ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 22/05/62
      •  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb อัพเมื่อ 22/05/62
      •  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb อัพเมื่อ 22/05/62

พระราชกฤษฎีกา
      •  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.44 mb อัพเมื่อ 17/05/62

ระเบียบ
      •  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.35 mb อัพเมื่อ 17/05/62

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.74 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.52 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.70 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.57 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.75 mb อัพเมื่อ 17/05/62

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษา
      •  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.93 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.42 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.42 mb อัพเมื่อ 17/05/62

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
      •  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 16.2 mb อัพเมื่อ 17/05/62
      •  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.50 mb อัพเมื่อ 17/05/62

สื่อสิ่งพิมพ์
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.50 mb อัพเมื่อ 22/05/62


997 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 68 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2446 ครั้ง
  • ปีนี้ : 17773 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32829 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ