การประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสถาบัน 

ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2567

  • ผู้ประเมินจากภายนอก
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
1 รศ. ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก

ผู้ประเมินอิสระ / ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานกรรมการ
2 ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี กรรมการ
3 ผศ. ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการ
  • ผู้ประเมินภายใน
4 ผศ. ดร.ภัทรพงศ์  เกิดลาภี

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มทร.สุวรรณภูมิ

กรรมการ
5 ผศ. ดร.ธนภูมิ  ปองเสงี่ยม

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

กรรมการและเลขานุการ
6 ว่าที่ ร.ต.หญิงมัฒธนา บุญธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
7 นายพัฒน์พล  แก้วยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
8 น.ส.รุ่งนภา รุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 12.35 น.35 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 488 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1846 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1846 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ