ตอบรับเข้าร่วม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ ราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2567

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Self-Assessment & Organization Improvement plan)” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet สำหรับเครือข่ายราชมงคล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาราชมงคล 9 แห่ง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านเทคนิค และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และ TQA Assessor และ AUN-QA Assessor (International)

ลงทะเบียนเข้าร่วม กดที่นี้

 

สำหรับผู้ข้าร่วมจาก 9 มทร. แบบออนไลน์ Google Meet (ท่านจะได้รับลิงก์ผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนแจ้งไว้)

8 สิงหาคม 2024, 08:30 น. – 9 สิงหาคม 2024, 16:30 น. ·
เขตเวลา: Asia/Bangkok
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/you-hhkg-ezf 
หรือโทร: ‪(TH) +66 2 844 9331‬ PIN: ‪384 299 482 9467‬#
หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ: https://tel.meet/you-hhkg-ezf?pin=384299482946796 ครั้ง

Address
  • อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 6
  • เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • โทรศัพท์ 0 3570 9085
  • e-mail: qa@rmutsb.ac.th
สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 18 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1081 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4335 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 4335 ครั้ง

Copyright ©2024 เว็บไซต์งานส่งเสริมคุณภาพ (สวท.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ