เอกสารความรู้/เอกสารเผยแพร่
      •   กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 7 พ.ค. 62) (การประชุม สมศ. วันที่ 15 พ.ค. 62 ณ รร.เดอะทวิน กทม.)
   ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   (สำเนา) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/ว๓๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว-ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมารตฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
            ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1) เล่มรวม ระดับหลักสูตร (ไฟล์. xls)
          ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •   แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
          ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ตารางแสดงการจำแนกสาขาวิชา ตาม ISCES2013
           ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ตารางราชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013(ฉบับภาษาอังกฤษ)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64
      •  ตารางราชื่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ISCED2013(ฉบับภาษาไทย)
              ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 15/03/64


270 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 7​ ห้อง​ 320701​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 45 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1345 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1345 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 16401 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ