เอกสารดาวน์โหลด
» แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์
   ประเภทไฟล์ docx  ขนาดไฟล์ 0.19 mb  อัพเมื่อ 4/11/65
» แบบฟอร์มรายงานจำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.13 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
» แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงานคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (ใช้สำหรับรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 และ 12 เดือน)
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.15 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
» แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.22 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
» แบบฟอร์มเพิ่มรายชื่ออาจารย์ในระบบฐานข้อมูลของ สกอ. สำหรับระบบ CHE QA Online (เฉพาะอาจารย์ที่ไม่มีรายชื่อในระบบ)
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
» แบบฟอร์มรายผลการประเมิน (CAR)
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.61 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับคณะ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.17 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.18 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
» ไฟล์ (.xls) ตารางคำนวณคะแนน
  • ระดับหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.19 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.17 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • ระดับสถาบัน
  -  ประเภทไฟล์ -  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ -
» แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  • แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ และ ระดับหลักสูตร
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.26 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสายสนับสนุน
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.16 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
» แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม (update 2 ต.ค. 59)
  • แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ระดับหลักสูตร (Update ปีการศึกษา 58) (หมวด 1 ป.โท)
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.14 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • แบบฟอร์มบันทึกภาคสนาม ระดับคณะ
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.17 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
  • แบบฟอร์มบันทึกภาสนาม ระดับสถาบัน
   ประเภทไฟล์ docs  ขนาดไฟล์ 0.18 mb  อัพเมื่อ 22/03/64
 
» รายชื่อหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 20/02/63
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 20/02/63
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 20/02/63
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 20/02/63
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 20/02/63
  • คณะศิลปศาสตร์
   ประเภทไฟล์ xlsx  ขนาดไฟล์ 0.37 mb  อัพเมื่อ 20/02/63
» ตัวอย่างรายงานการประเมินคุณภาพภายใน Self-Assessment Report (SAR) ประจำปีการศึกษา 25....
   ประเภทไฟล์ docx  ขนาดไฟล์ 0.19 mb  อัพเมื่อ 16/12/62
» ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560
   ประเภทไฟล์ docx  ขนาดไฟล์ 0.15 mb  อัพเมื่อ 17/05/61
» ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2558
   ประเภทไฟล์ docx  ขนาดไฟล์ 0.13 mb  อัพเมื่อ 03/05/59
 
» อบรม Che Qa Online : 10 - 11 มีนาคม 2557
  • เอกสารประกอบการอบรม
   ประเภทไฟล์ rar  ขนาดไฟล์ 10.7 mb  อัพเมื่อ 28/05/57
  • โปรแกรม
   ประเภทไฟล์ rar  ขนาดไฟล์ 63.2 mb  อัพเมื่อ 28/05/57
  • แบบประเมินโครงการ
   ประเภทไฟล์ link  ขนาดไฟล์ - mb  อัพเมื่อ 28/05/57
 
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตอบแบบประชาพิจารณ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.36 mb  อัพเมื่อ 28/05/56
» พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   ประเภทไฟล์ pdf  ขนาดไฟล์ 0.91 mb  อัพเมื่อ 15/02/55


3273 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 48 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6820 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164884 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207550 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ