นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางร่วมกันจึงเสมือนเป็นค่านิยม บรรทัดฐานและความร่วมมือร่วมใจที่จะปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

นโยบายคุณภาพ ( Quality Policy) : ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
      “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ชุมชน สังคม และนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เป้าหมายคุณภาพ ( Quality Goal) : ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
     1) ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้
     2) คณะ/สาขาวิชา จะต้องให้มีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพให้กับผู้รับบริการ
     3) มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส ในทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส ของมหาวิทยาลัย
     4) คณะ/สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุน มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     5) มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ
     6) มีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในภาพรวม
     7) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมองค์การ
       เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)
       1. ใฝ่รู้ (Self learning)
       2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)
       3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
       4. เป็นมืออาชีพ (Professional)
       5. จิตสาธารณะ (Public mind)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       1. ใฝ่รู้ (Self learning) หมายถึง รักในความรู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
       2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบย่อยได้อย่างครอบคลุมครบวงจร
       3. มีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถ่ายทอด นำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
       4. เป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
       5. มีจิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมเป็นจิตที่คิดสร้างสรรค์เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
       2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนฝนสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - based Teaching and Training)
       3. มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเป็นอาชีพ (Professional Oriented) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ รู้จริง มีทักษะความชำนาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ

จุดเน้นความเป็นเลิศ
       1. อาหาร
       2. พลังงาน
       3. เครื่องมือและแม่พิมพ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
       1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
       2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร้างนวัตกรรม
       3. สร้างความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       4. สืบสาน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ3852 ครั้ง

กองส่งเสริมคุณภาพ​ สังกัดสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​สุวรรณภูมิ​ ศูนย์​พระนครศรี​อยุธยา​ หันตรา​
อาคารบูรณมงคล​ (อาคาร​ 32) ชั้น​ 6​ ห้อง​ 320601​   ถ.สายเอเชีย​ ( กรุงเทพ​ฯ​ -​ นครสวรรค์ )​ ต.หันตรา​ อ.พระนครศรี​อยุธยา​ จ.พระนครศรี​อยุธยา​ 13000

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 39 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6449 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164513 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 207179 ครั้ง

Copyright ©2020 กองส่งเสริมคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ